GDV-Datei

00019999 XXX Versicherung AG BRBRIENNEE,JÜRGEN 220720042207200499990099991.91.91.92.12.12.12.12.1 1.51.31.62.0 1.51.4 1.1 1 0000 Z0ZAG0011 00019999 XXX Versicherung AG BRBRIENNEE,JÜRGEN 220720042207200499990099991.01.01.01.01.0 1.01.01.1 1.01.0 Z0ZAG0022
01009999 030 599999999990199990099992Kitzelpfütze Martina D 52222 Stolberg (Rhld.) Sebeneteriestr. 44 11111979D 01 99 21 01009999 030 59999999999019999009999 B4LTTT 1111111111 10000000 1 2
02009999 030 59999999999019999009999201052004010520090105200511 0000000001 01052004100000 EUR000000041141 0 B4LTTT 04100001052004 EUR1 1
02109999 030 5999999999901999900999910105200401052009010520040901 0000000000000000000 EUR0000000000000000000000000000000411410000000000 0001000 000000
02209999 030 599999999990199990099990000011Kitzelpfütze 000000Kitzelpfütze Martina 111119791000Hausfrau A 1EUR0000000000000000041141010520040000000001052004 1 02209999 030 59999999999019999009999000001200000000001130500000000000001419500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000 X
02219999 030 59999999999019999009999000001200000005000000000000250000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000 X
02209999 030 599999999990199990099993 00000000000000000000000000000000000056530000000354880000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000001
02219999 030 59999999999019999009999300000000000000 3000001
02209999 030 59999999999019999009999000000001 900 00000 9000000
01009999 030 599999999980199990099991Pollsmann Rudolf D 50825 Köln Elsholunderstr. 10 11111979D 01 99 11 01009999 030 59999999998019999009999 W45WWW 0123456789 10000000 100221 12345899 200211 123456 300211 345678 410221 445566 1 2 01009999 030 59999999998019999009999420221 777772 50polly(a)example.com 3
02009999 030 59999999998019999009999201052004010520090105200581 0000000001 01052004100000 EUR000000002550 0 W45WWW 04100001052004 EUR1 1
02109999 030 5999999999801999900999910105200401052009010520040901 0000000000000000000 EUR0000000000000000000000000000000024290000000000 0001000 000000
02209999 030 599999999980199990099990000011Pollsmann 000000Pollsmann Rudolf 111119791000 A 1EUR0000000000000000002429010520040000000001052004 1 02209999 030 59999999998019999009999000001200000000001064000000000000001336000000000000000000000000000000000000000000001360000000000000000000000000010000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000 X
02219999 030 59999999998019999009999000001200000006000000000000150000000000000000000000000000000020000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000 X
02209999 030 599999999980199990099993 00000000000000000000000000000000000005320000000016700000000000000000000000000000000002260000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000001
02219999 030 59999999998019999009999300000000000000 3000001
02209999 030 59999999998019999009999000000001 900 00000 9000000
01009999 030 599999999970199990099991Pooosmann Rudolf D 50825 Köln Elsholunderstr. 11 11111979D 01 99 11 01009999 030 59999999997019999009999 W44WWW 100221 12345899 200211 123457 300211 345679 410221 447788 2 2 01009999 030 59999999997019999009999420221 766662 50poooy(a)example.com 3
02009999 030 59999999997019999009999201062004010620090106200511 0000000001 01062004100000 EUR000000036764 0 W45WWW 04100001052004 EUR1 1
02109999 030 5999999999701999900999910106200401062009010620040901 0000000000000000000 EUR0000000000000000000000000000000367640000000000 0001000 000000
02209999 030 599999999970199990099990000011Pollsmann 000000Pollsmann Rudolf 111119791000 A 1EUR0000000000000000012776010620040000000001062004 1 02209999 030 59999999997019999009999000001200000000000000000000000000001503000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000 X
02219999 030 59999999997019999009999000001200000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000 X
02209999 030 599999999970199990099993 00000000000000000000000000000000000000000000000150300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000001
02219999 030 59999999997019999009999300000000000000 3000001
02209999 030 59999999997019999009999000000001 900 Martina Kitzekpfütze 00000 9000000
02209999 030 599999999970199990099990000021Kitzelpfütze 000000Kitzelpfütze Martina 121219792000 A 1EUR0000000000000000012632010620040000000001062004 1 02209999 030 59999999997019999009999000002200000000000931000000000000001169000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000 X
02219999 030 59999999997019999009999000002200000001000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000010000000000000000000 X
02209999 030 599999999970199990099993 00000000000000000000000000000000000009310000000116900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000002
02219999 030 59999999997019999009999300000000000000 3000002
02209999 030 59999999997019999009999000000002 900 die Eltern 00000 9000000
02209999 030 599999999970199990099990000031Kitzelpfütze 000000Kitzelpfütze Martina 121219792000 A 1EUR0000000000000000011356010620040000000001062004 1 02209999 030 59999999997019999009999000003200000000000000000000000000001336000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000 X
02219999 030 59999999997019999009999000003200000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000 X
02209999 030 599999999970199990099993 00000000000000000000000000000000000000000000000133600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000003
02219999 030 59999999997019999009999300000000000000 3000003
02209999 030 59999999997019999009999000000003 900 Die Eltern 00000 9000000
01009999 030 599999999960199990099991Pollimann Rudolf D 50825 Köln Elsholunderstr. 41 12121979D 01 99 11 01009999 030 59999999996019999009999 W43WWW 100221 12335899 200211 123356 300211 345578 410221 335566 2 2 01009999 030 59999999996019999009999420221 789012 50polli(a)example.com 3
02009999 030 59999999996019999009999205052004050520090505200511 0000000001 05052004100000 EUR000000022500 0 W45WWW 04100001052004 EUR1 1
02109999 030 5999999999601999900999910505200405052009050520040901 0000000000000000000 EUR0000000000000000000000000000000225000000000000 0001000 000000
02209999 030 599999999960199990099990000011Pollsmann 000000Pollsmann Rudolf 121219791000 A 1EUR0000000000000000022500050520040000000005052004 1 02209999 030 59999999996019999009999000001200000000001184220000000000001677600000000000000000000000000000000000000000001578960000000000000000000000010024671000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000 X
02219999 030 59999999996019999009999000001200000002000000000000060000000000000000000000000000000020000000002000000000004000000000000000000000000000050000000000005000000000000010000000000000000000 X
02209999 030 599999999960199990099993 00000000000000000000000000000000000023680000000100660000000000000000000000000000000031580000000000000000000009870000000000000000000049340000000000000000000000000000000000003000001
02219999 030 59999999996019999009999300000000000000 3000001
02209999 030 59999999996019999009999000000001 900 00000 9000000
01009999 040 599999999950199990099991Fresy Wilhelm Dottore D 50354 Hürth Klerikalstr. 33 12121979D 01 99 11 01009999 040 59999999995019999009999 W45BBB 2 2 01009999 040 59999999995019999009999 50wilhelm.fresy(a)example.com 3
02009999 040 59999999995019999009999204082004010720080107200511 0000000001 04082004100000 EUR000000011250 0 W45BBB 03000030072008 EUR1 1
02109999 040 599999999950199990099991040820040000000004082004 000000000 000000000 000000000 000000000 0000 EUR0000000000000000000000000000000112500000000000 0000000 000000
02119999 040 5999999999501999900999900000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1
02209999 040 599999999950199990099999001 0119991000000000001EUR00000001125000000000030000000000000000000000000000000000112507000000000 000000000 000000000 0000000003 0000000000000000000000000000004082004
02219999 040 599999999950199990099999001 01100001000000000000000000000000000000000000000000000000000
02209999 040 599999999950199990099999001 012PHV
01009999 040 599999999940199990099991Fresy Wilhelm Dottore D 50354 Hürth Klerikalstr. 33 12121979D 01 99 11 01009999 040 59999999994019999009999 W45BBB 2 2 01009999 040 59999999994019999009999 50wilhelm.fresy(a)example.com 3
02009999 040 59999999994019999009999204082004010820080108200411 0000000001 04082004100000 EUR000000009000 0 W45BBB 04000030072004 EUR1 1
02109999 040 599999999940199990099991040820040000000004082004 000000000 000000000 000000000 000000000 0000 EUR0000000000000000000000000000000090000000000000 0000000 000000
02119999 040 5999999999401999900999900000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1
02209999 040 599999999940199990099993001 0119991000000000001EUR00000000900000000000030000000000000000000000000000000000090007000000000 000000000 000000000 0000000003 0000000000000000000000000000004082004
02219999 040 599999999940199990099993001 01100001000000000000000000000000000000000000000000000000000
02209999 040 599999999940199990099993001 0219991000000000001EUR00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007000000000 000000000 000000000 0000000003 0000000000000000000000000000004082004
02219999 040 599999999940199990099993001 02100001000000000000000000000000000000000000000000000000000
02209999 040 599999999940199990099993001 012Hunde
02209999 040 599999999940199990099993001 022Hunde Spitzdackelmopski
01009999 040 599999999930199990099991Fresy Wilhelm Dottore D 50354 Hürth Klerikalstr. 33 12121979D 01 99 11 01009999 040 59999999993019999009999 W45BBB 2 2 01009999 040 59999999993019999009999 50wilhelm.fresy(a)example.com 3
02009999 040 59999999993019999009999204082004010820080108200411 0000000001 04082004100000 EUR000000019810 0 W45BBB 04000030072004 EUR1 1
02109999 040 599999999930199990099991040820040000000004082004 000000000 000000000 000000000 000000000 0000 EUR0000000000000000000000000000000198100000000000 0000000 000000
02119999 040 5999999999301999900999900000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1
02209999 040 599999999930199990099998007 0111001000000000007EUR00000001981000000000030000000000000000000000000000000000198107000000000 000000000 000000000 0000000003 0000000000000000000000000000004082004
02219999 040 599999999930199990099998007 01100001000000000000000000000000000000000000000000000000000
02209999 040 599999999930199990099998007 012Haus- und Grundbesitzer 50354 Hürth;Klerikalstr. 21
01009999 040 599999999920199990099991Fresy Wilhelm Dottore D 50354 Hürth Klerikalstr. 33 12121979D 01 99 11 01009999 040 59999999992019999009999 W45BBB 2 2 01009999 040 59999999992019999009999 50wilhelm.fresy(a)example.com 3
02009999 040 59999999992019999009999204082004010820080108200411 0000000001 04082004100000 EUR000000007640 0 W45BBB 04000030072004 EUR1 1
02109999 040 599999999920199990099991040820040000000004082004 000000000 000000000 000000000 000000000 0000 EUR0000000000000000000000000000000076400000000000 0000000 000000
02119999 040 5999999999201999900999900000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1
02209999 040 599999999920199990099990200 0119991000000010000EUR00000000764000000000030000000000000000000000000000000000076407000000000 000000000 000000000 0000000000 0000000000000000000000000000004082004
02219999 040 599999999920199990099990200 01100001000000000000000000000000000000000000000000000000000
02209999 040 599999999920199990099990200 012O-Tank 50354 Hürth;Klerikalstr. 21
01009999 040 599999999910199990099991Fresy Wilhelm Dottore D 50354 Hürth Klerikalstr. 33 12121979D 01 99 11 01009999 040 59999999991019999009999 W45BBB 2 2 01009999 040 59999999991019999009999 50wilhelm.fresy(a)example.com 3
02009999 040 59999999991019999009999204082004010920050109200461 0000000001 04082004100000 EUR000000063000 0 W45BBB 01000030072004 EUR1 1
02109999 040 599999999910199990099992040820040000000004082004 000000000 000000000 000000000 000000000 0000 EUR0000000000000000000000000000000630000000000000 0000000 000000
02119999 040 5999999999101999900999900000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1
02209999 040 599999999910199990099991591 0110061000001000000EUR00000006300000000000030000000000000000000000000000000000630007000000000 000000000 000000000 0000000003 0000000000000000000000000000004082004
02219999 040 599999999910199990099991591 01100001000000000000000000000000000000000000000000000000000
02209999 040 599999999910199990099991591 012Bauherren 50354 Hürth Hopppelfaaa 21
01009999 050 599999999900199990099991Gillensvier Herbert 51145 Köln Lympfensittich Str. 44 12121979D 01 99 11 01009999 050 59999999990019999009999 W45KKK 2 01009999 050 59999999990019999009999 3
02009999 050 59999999990019999009999201072004010120050101200511 0000000000 00000000100000 EUR00000011079500000000 0 W45KKK 00000001072004 EUR1 1
02109999 050 599999999900199990099991120740VW 1J (GOLF IV 1.9 TDI SYNCR06030551212345621 K-WB 4444 01072004000000000000000EUR0000001107950 000000000000000000000000 1
02119999 050 59999999990019999009999000000000000000000000000 1
02209999 051 59999999990019999009999010720040000000000000000R8 16000000000000000000000000000051/2 1150000000000000000000000000000000000003000000 000000004 000000000016 TYPTARIF
02219999 051 59999999990019999009999000050000000000000000000000000000000000000000000086687000000000000000000000000000000000000000000000000 1
02209999 053 59999999990019999009999010720040000000000000000R8 7900000000000000000000000000000000000030000220000000000 00000000
02219999 053 59999999990019999009999000000017358000000000000000000000000000000000000000000000000 1
02209999 054 599999999900199990099990107200400000000000000001 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030000 000000001
02219999 054 5999999999001999900999900000001500000000000030000000000000000000000000000000000000000000045000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006750000000000000000000000000 1
01009999 050 599999999890199990099991Gillensdrei Hans 51145 Köln Lympfensittich Str. 99 07071977D 01 99 11 01009999 050 59999999989019999009999 W45HHH 2 01009999 050 59999999989019999009999 3
02009999 050 59999999989019999009999201072004010120050101200581 0000000000 00000000100000 EUR00000002011600000000 0 W45HHH 00000001072004 EUR1 1
02109999 050 599999999890199990099992020580MERCEDES 9999000123456786 K-WB 3333 01072004000000000000000EUR0000000201160 000000000000000000000000 1
02119999 050 59999999989019999009999000000000000000000000000 1
02209999 051 59999999989019999009999010720040000000000000000 16000000000000000000000000000050 1000000000000000000000000000000000000003000000 000000007 0000000000
02219999 051 59999999989019999009999000050000000000000000000000000000000000000000000012530000000000000000000000000000000000000000000000000 1
02209999 052 59999999989019999009999010720040000000000000000 34050 1000000000000000000000000000000000000003000000 0000000000 0000000020040000000000
02219999 052 59999999989019999009999000000007586000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1
01009999 050 599999999880199990099991Gillenszwei Herbert 51145 Köln Lympfensittich Str. 88 07071977D 01 99 11 01009999 050 59999999988019999009999 W45FFF 2 01009999 050 59999999988019999009999 50gillenszwei(a)example.com 3
02009999 050 59999999988019999009999201072004010120050101200521 0000000000 00000000100000 EUR00000001847800000000 0 W45FFF 00000001072004 EUR1 1
02109999 050 599999999880199990099990030130BMW 9999000123456789 K-WG 2222 01072004000000000000000EUR0000000184780 000000000000000000000000 1
02119999 050 59999999988019999009999000000000000000000000000 1
02209999 051 59999999988019999009999010720040000000000000000R2 16000000000000000000000000000050 1000000000000000000000000000000000000003000000 000000004 0000000000
02219999 051 59999999988019999009999000050000000000000000000000000000000000000000000004671000000000000000000000000000000000000000000000000 1
02209999 052 59999999988019999009999010720040000000000000000R2 34040 1000000000000000000000000000000000000003000000 0000000000 0000000020040000000000
02219999 052 59999999988019999009999000000013807000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1
01009999 050 599999999870199990099991Gillenseins Wolfgang 51145 Köln Lympfensittich Str. 11 07071977D 01 99 11 01009999 050 59999999987019999009999 W45EEE 2 01009999 050 59999999987019999009999 50gillenseins(a)example.com 3
02009999 050 59999999987019999009999201072004010120050101200521 0000000000 00000000100000 EUR00000010087100000000 0 W45EEE 00000002072004 EUR1 1
02109999 050 599999999870199990099991120550VW 1HX0 (GOLF) 0600777777654321 K-WG 1111 01072004000000000000000EUR0000001008710 000000000000000000000000 1
02119999 050 59999999987019999009999000000000000000000000000 1
02209999 051 59999999987019999009999010720040000000000000000R8 16000000000000000000000000000051/2 1150000000000000000000000000000000000003000000 000000004 000000000017 TYPTARIF
02219999 051 59999999987019999009999000050000000000000000000000000000000000000000000045494000000000000000000000000000000000000000000000000 1
02209999 052 59999999987019999009999010720040000000000000000R6 21041/2 1150000000000000000000000000000000000003000000150000000000 0000000020040000000000
02219999 052 59999999987019999009999000000054295000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1
02209999 054 599999999870199990099990107200400000000000000001 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030000 00000000
02219999 054 5999999998701999900999900000001000000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001082000000000000000000000000 1
01009999 1000 599999999860199990099991Auszeilerbx Anton D 21073 Hamburg Salb 77 07071977D 01 99 11 01009999 1000 59999999986019999009999 USKGGG 7101266123 37160087 1002204 304962 1 2 01009999 1000 59999999986019999009999420221 14845696 50juergen.rabennstale(a)example.com 3
02009999 1000 59999999986019999009999223122002231220042312200411 0000000001 23122002100000 EUR000000016685 0 USKGGG 00000023122002 EUR1 1
02109999 1040 599999999860199990099991231220020000000023122002 000000000 000000000 000000000 000000000 0000 EUR0000000000000000000000000000000047000000000000 0000000 000000
02119999 1040 5999999998601999900999900000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1
02209999 1040 599999999860199990099999001 0119991000000000001EUR000000004700000000000000000000000000000000000000000000000470040000000003000000000 000000000 0000000002 0000000000000000000000000000023122002
02219999 1040 599999999860199990099999001 01100000002500000000003000000000000000000000000000000000000
02209999 1040 599999999860199990099999001 012PHV
02109999 1130 599999999860199990099991000000000000000000000000FELS EUR000000000000000000000000000000000000000000011985VHB920 00001033 01100000 00000 000000KOMP 092001 00000
02119999 1130 5999999998601999900999900000000000000 00000
02209999 1130 5999999998601999900999900000000000000000000000000100150000000000000000000000000000000000000000000000000010043000000000000000010000000000000 00000000000001 0000000000000000 00000
02219999 1130 59999999986019999009999 00000006695000 00000
02209999 1130 59999999986019999009999000000000000000000000000 00029000000000000000000000000000000000000000000000000001942000000000000000010000000000000 00000000000001 0000000000000000 00000
02219999 1130 59999999986019999009999 00000006695000 00000
99990000000162999900999900000000048060000000000000000+00000000000000+00000000000000+00000000000000+ Z0ZAG999

Legende

Alphanumerisches Feld Betrag Betrag mit Vorzeichen numerisches Feld Datum Bezeichner Version VU-Nummer Einzelnes Zeichen Undefiniert


Details

Satzart 0001 (Vorsatz)

Zeile 1: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0001
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310 - 39AbsenderAlphaNumFeldXXX Versicherung AG
440 - 69AdressatAlphaNumFeldBRBRIENNEE,JÜRGEN
570 - 85Erstellungs-Datum, Zeitraum von, Zeitraum bisNumFeld2207200422072004
686 - 95Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
796 - 98Satzart 0001AlphaNumFeld1.9
899 - 101Satzart 0100AlphaNumFeld1.9
9102 - 104Satzart 0200AlphaNumFeld1.9
10105 - 107Satzart 0210 050AlphaNumFeld2.1
11108 - 110Satzart 0220 051AlphaNumFeld2.1
12111 - 113Satzart 0220 052AlphaNumFeld2.1
13114 - 116Satzart 0220 053AlphaNumFeld2.1
14117 - 119Satzart 0220 054AlphaNumFeld2.1
15120 - 122Satzart 0220 059AlphaNumFeld
16123 - 125Satzart 0210 040AlphaNumFeld1.5
17126 - 128Satzart 0220 040AlphaNumFeld1.3
18129 - 131Satzart 0210 030AlphaNumFeld1.6
19132 - 134Satzart 0220 030AlphaNumFeld2.0
20135 - 137Satzart 0210 010AlphaNumFeld
21138 - 140Satzart 0220 010AlphaNumFeld
22141 - 143Satzart 0210 130AlphaNumFeld1.5
23144 - 146Satzart 0220 130AlphaNumFeld1.4
24147 - 149Satzart 0210 110AlphaNumFeld
25150 - 152Satzart 0220 110AlphaNumFeld
26153 - 155Satzart 0210 140AlphaNumFeld
27156 - 158Satzart 0220 140AlphaNumFeld
28159 - 161Satzart 0210 020AlphaNumFeld
29162 - 164Satzart 0220 020AlphaNumFeld
30165 - 167Satzart 0210 070AlphaNumFeld
31168 - 170Satzart 0220 070AlphaNumFeld
32171 - 173Satzart 0210AlphaNumFeld
33174 - 176Satzart 0220AlphaNumFeld
34177 - 179Satzart 0210 510AlphaNumFeld
35180 - 182Satzart 0220 510AlphaNumFeld
36183 - 185Satzart 0210AlphaNumFeld
37186 - 188Satzart 0220AlphaNumFeld
38189 - 191Satzart 0210AlphaNumFeld
39192 - 194Satzart 0220AlphaNumFeld
40195 - 197Satzart 0250 EinzelanmeldungAlphaNumFeld
41198 - 200Satzart 0260 UmsatzanmeldungAlphaNumFeld
42201 - 203Satzart 0210AlphaNumFeld
43204 - 206Satzart 0220AlphaNumFeld
44207 - 209Kfz-BausteinAlphaNumFeld
45210 - 212Beteiligungs-Informationssatz Satzart 0300AlphaNumFeld
46213 - 215Allgemeine Inkasso-Daten Satzart 0400AlphaNumFeld
47216 - 218Inkasso Teilsparte Satzart 0410AlphaNumFeld
48219 - 221Allgemeine Inkasso-Daten Satzart 0430AlphaNumFeld
49222 - 224Schadeninformationssatz Satzart 0500AlphaNumFeld
50225 - 227Nachsatz Satzart 9999AlphaNumFeld1.1
51228 - 230Versicherungsteuerabrechnungssatz gemäß EG-Richtlinie Satzart 0420AlphaNumFeld
52231 - 233Inkasso Abrechnungssatz Transport Satzart 0450AlphaNumFeld
53234 - 236Schadenabrechnungssatz Satzart 0550AlphaNumFeld
54237Art des AbsendersAlphaNumFeld1
55238Art des AdressatenAlphaNumFeld
56239 - 240VU-AbrechnungsstelleAlphaNumFeld00
57241 - 242Bestandsführende GeschäftsstelleAlphaNumFeld00
58243 - 245Klausel-Datensatz Satzart 0350AlphaNumFeld
59246 - 255LeerstellenAlphaNumFeld Z0ZAG001
60256SatznummerNumFeld1

Zeile 2: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0001
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310 - 39AbsenderAlphaNumFeldXXX Versicherung AG
440 - 69AdressatAlphaNumFeldBRBRIENNEE,JÜRGEN
570 - 85Erstellungs-Datum, Zeitraum von, Zeitraum bisNumFeld2207200422072004
686 - 95Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
796 - 98Satzart 0211 050AlphaNumFeld1.0
899 - 101Satzart 0221 051AlphaNumFeld1.0
9102 - 104Satzart 0221 052AlphaNumFeld1.0
10105 - 107Satzart 0221 053AlphaNumFeld1.0
11108 - 110Satzart 0221 054AlphaNumFeld1.0
12111 - 113Satzart 0221 059AlphaNumFeld
13114 - 116Satzart 0221 055AlphaNumFeld
14117 - 119Satzart 0211 040AlphaNumFeld1.0
15120 - 122Satzart 0221 040AlphaNumFeld1.0
16123 - 125Satzart 0221 030AlphaNumFeld1.1
17126 - 128Satzart 0211 010AlphaNumFeld
18129 - 131Satzart 0221 010AlphaNumFeld
19132 - 134Satzart 0211 130AlphaNumFeld1.0
20135 - 137Satzart 0221 130AlphaNumFeld1.0
21138 - 140Satzart 0211 110AlphaNumFeld
22141 - 143Satzart 0221 110AlphaNumFeld
23144 - 146Satzart 0211 140AlphaNumFeld
24147 - 149Satzart 0221 140AlphaNumFeld
25150 - 152Satzart 0221 070AlphaNumFeld
26153 - 155Satzart 0211AlphaNumFeld
27156 - 158Satzart 0221AlphaNumFeld
28159 - 161Satzart 0221 510AlphaNumFeld
29162 - 164Satzart 0211AlphaNumFeld
30165 - 167Satzart 0221AlphaNumFeld
31168 - 170Satzart 0211AlphaNumFeld
32171 - 173Satzart 0221AlphaNumFeld
33174 - 176Satzart 0251 EinzelanmeldungAlphaNumFeld
34177 - 179Satzart 0211AlphaNumFeld
35180 - 182Satzart 0221AlphaNumFeld
36183 - 185Satzart 0210 550AlphaNumFeld
37186 - 188Satzart 0220 550AlphaNumFeld
38189 - 191Satzart 0270 550AlphaNumFeld
39192 - 194Satzart 0280 550AlphaNumFeld
40195 - 197Satzart 0291 550AlphaNumFeld
41198 - 200Satzart 0292 550AlphaNumFeld
42201 - 203Satzart 0293 550AlphaNumFeld
43204 - 206Satzart 0294 550AlphaNumFeld
44207 - 209Satzart 0295 550AlphaNumFeld
45210 - 212Satzart 0052AlphaNumFeld
46213 - 215Satzart 0102AlphaNumFeld
47216 - 218Satzart 0212AlphaNumFeld
48219 - 221Satzart 0352AlphaNumFeld
49222 - 224Satzart 0362AlphaNumFeld
50225 - 227Satzart 0382AlphaNumFeld
51228 - 230Satzart 9950AlphaNumFeld
52231 - 233Satzart 9952AlphaNumFeld
53234 - 236Satzart 0210 580AlphaNumFeld
54237 - 239Satzart 0220 580AlphaNumFeld
55240 - 242Produktspezifische Antragsdaten 0372AlphaNumFeld
56243 - 245Produktspezifische Stammdaten 0600AlphaNumFeld
57246 - 255LeerstellenAlphaNumFeld Z0ZAG002
58256SatznummerNumFeld2

Satzart 0100 (SatzXml)

Zeile 3: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999999
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843AnredeschluesselAlphaNumFeld2
944 - 73Name 1AlphaNumFeldKitzelpfütze
1074 - 103Name 2AlphaNumFeld
11104 - 133Name 3AlphaNumFeldMartina
12134 - 153TitelAlphaNumFeld
13154 - 156LänderkennzeichenAlphaNumFeldD
14157 - 162PostleitzahlAlphaNumFeld52222
15163 - 187OrtAlphaNumFeldStolberg (Rhld.)
16188 - 217StraßeAlphaNumFeldSebeneteriestr. 44
17218 - 225PostfachAlphaNumFeld
18226 - 233GeburtsdatumDatum11111979
19234 - 236StaatsangehörigkeitAlphaNumFeldD
20237 - 238AdresskennzeichenAlphaNumFeld01
21239 - 250Aktenzeichen des SicherungsgläubigersAlphaNumFeld
22251 - 252ZielgruppenschlüsselAlphaNumFeld99
23253Aufsichtsfreier Versicherungsnehmer (Großrisiken)AlphaNumFeld
24254postalisches KennzeichenAlphaNumFeld
25255GeschlechtAlphaNumFeld2
26256SatznummerNumFeld1

Zeile 4: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999999
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld B4LTTT
960 - 76Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1077 - 106KundengruppeAlphaNumFeld
11107 - 118Kontonummer 1AlphaNumFeld1111111111
12119 - 126BankleitzahlAlphaNumFeld10000000
13127 - 156AbweichenderKontoinhaberAlphaNumFeld
14157 - 158Kommunikationstyp 1AlphaNumFeld
15159 - 178Kommunikationsnummer 1AlphaNumFeld
16179 - 180Kommunikationstyp 2AlphaNumFeld
17181 - 200Kommunikationsnummer 2AlphaNumFeld
18201 - 202Kommunikationstyp 3AlphaNumFeld
19203 - 222Kommunikationsnummer 3AlphaNumFeld
20223 - 224Kommunikationstyp 4AlphaNumFeld
21225 - 244Kommunikationsnummer 4AlphaNumFeld
22245Zahlungsart /-wegAlphaNumFeld1
23246FamilienstandAlphaNumFeld
24247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
25250 - 255Lfd. Personennummer im GeVoNumFeld
26256SatznummerNumFeld2

Satzart 0200 (SatzXml)

Zeile 5: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0200
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999999
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843InkassoartAlphaNumFeld2
944 - 51VertragsbeginnDatum01052004
1052 - 59VertragsablaufDatum01052009
1160 - 67HauptfälligkeitDatum01052005
1268ZahlungsweiseAlphaNumFeld1
1369VertragsstatusAlphaNumFeld1
1470 - 71AbgangsgrundAlphaNumFeld
1572 - 79AbgangsdatumDatum00000000
1680 - 89ÄnderungsgrundAlphaNumFeld01
1790 - 97ÄnderungsdatumDatum01052004
1898A, F, BAlphaNumFeld1
1999 - 103Anteil in %NumFeld00000
20104 - 112Auftrags-Nr. des VermittlersAlphaNumFeld
21113 - 115WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22116 - 127Gesamtbeitrag (Netto) in WährungseinheitenNumFeld000000041141
23128 - 157MehrzweckfeldAlphaNumFeld
24158Kennzeichen Vers.-Steuer freiAlphaNumFeld0
25159 - 175Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld B4LTTT
26176 - 192Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
27193Aufsichtsfreier VertragAlphaNumFeld
28194Aufteilung Versicherungsteuer gemäß EG-RichtlinienAlphaNumFeld
29195 - 196Restlaufzeit des VertragesNumFeld04
30197 - 200Laufzeitrabatt in %NumFeld1000
31201 - 208AntragsdatumDatum01052004
32209 - 225Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
33226Spezifikation der Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
34227 - 243OrdnungsbegriffAlphaNumFeld
35244 - 246Währung der Dokumente für VNAlphaNumFeldEUR
36247Erweiterungssatz vorhandenAlphaNumFeld1
37248Einzahlung / AusschüttungAlphaNumFeld
38249 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
39256SatznummerNumFeld1

Satzart 0210.030 (SatzXml)

Zeile 6: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0210
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999999
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843VertragsstatusAlphaNumFeld1
944 - 51BeginnDatum01052004
1052 - 59AusschlussDatum01052009
1160 - 67ÄnderungsdatumDatum01052004
1268 - 71Allgemeine VersicherungsbedingungenNumFeld0901
1372SonderbedingungenAlphaNumFeld
1473BeitragsrückgewährAlphaNumFeld0
1574DynamikAlphaNumFeld0
1675 - 79Dynamik in %NumFeld00000
1780 - 85Letzte ErhöhungNumFeld000000
1886 - 91Nächste ErhöhungNumFeld000000
1992BeitragsregulierungAlphaNumFeld
2093 - 95WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
2196 - 107Zuschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
22108 - 119Abschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
23120 - 131Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000041141
24132 - 136AbschlussprovisionNumFeld00000
25137 - 141FolgeprovisionNumFeld00000
26142Kennzeichen für abweichende AbschlussprovisionAlphaNumFeld
27143Kennzeichen für abweichende FolgeprovisionAlphaNumFeld0
28144 - 145Restlaufzeit des VertragesNumFeld00
29146 - 149Laufzeitrabatt in %NumFeld1000
30150 - 179TarifbezeichnungAlphaNumFeld
31180Erhöhungsart DynamikAlphaNumFeld
32181 - 197Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
33198Weitere ReferenznummernAlphaNumFeld
34199 - 203ProduktformAlphaNumFeld
35204 - 209Produktform gültig abNumFeld000000
36210 - 229ProduktnameAlphaNumFeld
37230 - 236ReferenznummerAlphaNumFeld
38237Besondere VereinbarungenAlphaNumFeld
39238DirektanspruchAlphaNumFeld
40239 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 7: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999999
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001
949SatznummerAlphaNumFeld1
1050 - 79Bezeichnung PersonengruppeAlphaNumFeldKitzelpfütze
1180 - 85Anzahl der VP pro PersonengruppeNumFeld000000
1286 - 115Name der VPAlphaNumFeldKitzelpfütze
13116 - 145Vorname der VPAlphaNumFeldMartina
14146 - 153Geburtsdatum der VPDatum11111979
15154Geschlecht der VPAlphaNumFeld1
16155 - 157BerufsschlüsselNumFeld000
17158 - 187Beruf - TextAlphaNumFeldHausfrau
18188GefahrengruppeAlphaNumFeldA
19189TarifAlphaNumFeld
20190DeckungsumfangAlphaNumFeld1
21191 - 193WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22194 - 198Zuschlag in %NumFeld00000
23199 - 203Abschlag in %NumFeld00000
24204 - 215Beitrag pro VP oder pro Personengruppe in WährungseinheitenNumFeld000000041141
25216 - 223Einschlussdatum VP / PersonengruppeDatum01052004
26224 - 231Ausschlussdatum VP / PersonengruppeDatum00000000
27232 - 239ÄnderungsdatumDatum01052004
28240Besondere Vereinbarungen zum FluggastrisikoAlphaNumFeld
29241passives KriegsrisikoAlphaNumFeld
30242Kündigungsklausel VP/ Personengruppe gestrichenAlphaNumFeld
31243 - 244Eintrittsalter der VPNumFeld
32245 - 246AltersgruppeAlphaNumFeld
33247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
34250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld1
35251 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Zeile 8: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999999
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001
949SatznummerAlphaNumFeld2
1050 - 58TodNumFeld000000000
1159 - 65Tod-BeitragssatzNumFeld0113050
1266 - 74InvaliditätNumFeld000000000
1375Kennung GliedertaxeAlphaNumFeld0
1476Kennung progressive InvaliditätAlphaNumFeld0
1577 - 83Invalidität-BeitragssatzNumFeld0141950
1684 - 90Tagegeld 1NumFeld0000000
1791 - 93Beginn Tagegeld 1 ab TagNumFeld000
1894 - 100Tagegeld 1 BeitragssatzNumFeld0000000
19101 - 107Tagegeld 2NumFeld0000000
20108 - 110Beginn Tagegeld 2 ab TagNumFeld000
21111 - 117Tagegeld 2 BeitragssatzNumFeld0000000
22118 - 124KrankenhaustagegeldNumFeld0000000
23125 - 131Krankenhaustagegeld BeitragssatzNumFeld0000000
24132 - 138GenesungsgeldNumFeld0000000
25139 - 145Genesungsgeld BeitragssatzNumFeld0000000
26146 - 154ÜbergangsentschädigungNumFeld000000000
27155Kennung ÜbergangsentschädigungAlphaNumFeld1
28156 - 162Übergangsentschädigung BeitragssatzNumFeld0000000
29163 - 171HeilkostenNumFeld000000000
30172Art der HeilkostenAlphaNumFeld
31173 - 179Heilkosten BeitragssatzNumFeld0000000
32180 - 188Feste RenteNumFeld000000000
33189 - 195Feste Rente BeitragssatzNumFeld0000000
34196 - 204Kosmetische OperationenNumFeld000000000
35205 - 211Kosmetische Operationen BeitragssatzNumFeld0000000
36212 - 220KurkostenNumFeld000000000
37221 - 227Kurkosten BeitragssatzNumFeld0000000
38228 - 236BergungskostenNumFeld000000000
39237 - 243Bergungskosten BeitragssatzNumFeld0000000
40244ÜberführungskostenAlphaNumFeld
41245RückführungskostenAlphaNumFeld
42246 - 251Prozentsatz progressive InvaliditätNumFeld000000
43252MehrleistungsklauselAlphaNumFeld
44253 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
45256Zusätzliche SatzkennungAlphaNumFeldX

Satzart 0221.030 (SatzXml)

Zeile 9: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999999
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001
949SatznummerAlphaNumFeld2
1050 - 63TodNumFeld00000005000000
1164 - 77InvaliditätNumFeld00000025000000
1278 - 87Tagegeld 1NumFeld0000000000
1388 - 97Tagegeld 2NumFeld0000000000
1498 - 107KrankenhaustagegeldNumFeld0000000000
15108 - 117GenesungsgeldNumFeld0000000000
16118 - 131ÜbergangsentschädigungNumFeld00000000000000
17132 - 145HeilkostenNumFeld00000000000000
18146 - 159Feste RenteNumFeld00000000000000
19160 - 173Kosmetische OperationenNumFeld00000000000000
20174 - 187KurkostenNumFeld00000000100000
21188 - 201BergungskostenNumFeld00000000000000
22202 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
23256Zusätzliche SatzkennungAlphaNumFeldX

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 10: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999999
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843SatznummerAlphaNumFeld3
944 - 60VP-Personennummer des VersicherersAlphaNumFeld
1061 - 77VP-Personennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1178 - 86ServiceleistungenNumFeld000000000
1287 - 93Serviceleistungen BeitragssatzNumFeld0000000
1394 - 105Beitrag Serviceleistungen in WährungseinheitenNumFeld000000000000
14106 - 117Beitrag Tod in WährungseinheitenNumFeld000000005653
15118 - 129Beitrag Invalidität in WährungseinheitenNumFeld000000035488
16130 - 141Beitrag Tagegeld 1 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
17142 - 153Beitrag Tagegeld 2 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
18154 - 165Beitrag Krankenhaustagegeld in WährungseinheitenNumFeld000000000000
19166 - 177Beitrag Genesungsgeld in WährungseinheitenNumFeld000000000000
20178 - 189Beitrag Übergangsentschädigung in WährungseinheitenNumFeld000000000000
21190 - 201Beitrag Heilkosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
22202 - 213Beitrag Feste Rente in WährungseinheitenNumFeld000000000000
23214 - 225Beitrag Kosmetische Operation in WährungseinheitenNumFeld000000000000
24226 - 237Beitrag Kurkosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
25238 - 249Beitrag Bergungskosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
26250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld3
27251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001

Satzart 0221.030 (SatzXml)

Zeile 11: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999999
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843SatznummerAlphaNumFeld3
944 - 57ServiceleistungenNumFeld00000000000000
1058 - 64ReferenznummerAlphaNumFeld
1165 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
12250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld3
13251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 12: Teildatensatz 9

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999999
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeAlphaNumFeld000000001
960SatznummerAlphaNumFeld9
1061 - 62Lfd. Nummer der SatzartAlphaNumFeld00
1163Bezugsberechtigt im LeistungsfallAlphaNumFeld
1264 - 93Sonstiger Bezugsberechtigter im LeistungsfallAlphaNumFeld
1394 - 98Bezugsrechtanteil im LeistungsfallNumFeld00000
1499Unwiderrufliches Bezugsrecht im LeistungsfallAlphaNumFeld
15100 - 106ReferenznummerAlphaNumFeld
16107 - 114Geburtsdatum der bezugsberechtigten PersonDatum
17115 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
18250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld9
19251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000000

Satzart 0100 (SatzXml)

Zeile 13: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999998
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843AnredeschluesselAlphaNumFeld1
944 - 73Name 1AlphaNumFeldPollsmann
1074 - 103Name 2AlphaNumFeld
11104 - 133Name 3AlphaNumFeldRudolf
12134 - 153TitelAlphaNumFeld
13154 - 156LänderkennzeichenAlphaNumFeldD
14157 - 162PostleitzahlAlphaNumFeld50825
15163 - 187OrtAlphaNumFeldKöln
16188 - 217StraßeAlphaNumFeldElsholunderstr. 10
17218 - 225PostfachAlphaNumFeld
18226 - 233GeburtsdatumDatum11111979
19234 - 236StaatsangehörigkeitAlphaNumFeldD
20237 - 238AdresskennzeichenAlphaNumFeld01
21239 - 250Aktenzeichen des SicherungsgläubigersAlphaNumFeld
22251 - 252ZielgruppenschlüsselAlphaNumFeld99
23253Aufsichtsfreier Versicherungsnehmer (Großrisiken)AlphaNumFeld
24254postalisches KennzeichenAlphaNumFeld
25255GeschlechtAlphaNumFeld1
26256SatznummerNumFeld1

Zeile 14: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999998
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45WWW
960 - 76Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1077 - 106KundengruppeAlphaNumFeld
11107 - 118Kontonummer 1AlphaNumFeld0123456789
12119 - 126BankleitzahlAlphaNumFeld10000000
13127 - 156AbweichenderKontoinhaberAlphaNumFeld
14157 - 158Kommunikationstyp 1AlphaNumFeld10
15159 - 178Kommunikationsnummer 1AlphaNumFeld0221 12345899
16179 - 180Kommunikationstyp 2AlphaNumFeld20
17181 - 200Kommunikationsnummer 2AlphaNumFeld0211 123456
18201 - 202Kommunikationstyp 3AlphaNumFeld30
19203 - 222Kommunikationsnummer 3AlphaNumFeld0211 345678
20223 - 224Kommunikationstyp 4AlphaNumFeld41
21225 - 244Kommunikationsnummer 4AlphaNumFeld0221 445566
22245Zahlungsart /-wegAlphaNumFeld1
23246FamilienstandAlphaNumFeld
24247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
25250 - 255Lfd. Personennummer im GeVoNumFeld
26256SatznummerNumFeld2

Zeile 15: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999998
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 44Kommunikationstyp 5AlphaNumFeld42
945 - 104Kommunikationsnummer 5AlphaNumFeld0221 777772
10105 - 106Kommunikationstyp 6AlphaNumFeld50
11107 - 166Kommunikationsnummer 6AlphaNumFeldpolly(a)example.com
12167 - 168Kommunikationstyp 7AlphaNumFeld
13169 - 228Kommunikationsnummer 7AlphaNumFeld
14229 - 230RechtsformAlphaNumFeld
15231 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
16256SatznummerNumFeld3

Satzart 0200 (SatzXml)

Zeile 16: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0200
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999998
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843InkassoartAlphaNumFeld2
944 - 51VertragsbeginnDatum01052004
1052 - 59VertragsablaufDatum01052009
1160 - 67HauptfälligkeitDatum01052005
1268ZahlungsweiseAlphaNumFeld8
1369VertragsstatusAlphaNumFeld1
1470 - 71AbgangsgrundAlphaNumFeld
1572 - 79AbgangsdatumDatum00000000
1680 - 89ÄnderungsgrundAlphaNumFeld01
1790 - 97ÄnderungsdatumDatum01052004
1898A, F, BAlphaNumFeld1
1999 - 103Anteil in %NumFeld00000
20104 - 112Auftrags-Nr. des VermittlersAlphaNumFeld
21113 - 115WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22116 - 127Gesamtbeitrag (Netto) in WährungseinheitenNumFeld000000002550
23128 - 157MehrzweckfeldAlphaNumFeld
24158Kennzeichen Vers.-Steuer freiAlphaNumFeld0
25159 - 175Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45WWW
26176 - 192Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
27193Aufsichtsfreier VertragAlphaNumFeld
28194Aufteilung Versicherungsteuer gemäß EG-RichtlinienAlphaNumFeld
29195 - 196Restlaufzeit des VertragesNumFeld04
30197 - 200Laufzeitrabatt in %NumFeld1000
31201 - 208AntragsdatumDatum01052004
32209 - 225Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
33226Spezifikation der Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
34227 - 243OrdnungsbegriffAlphaNumFeld
35244 - 246Währung der Dokumente für VNAlphaNumFeldEUR
36247Erweiterungssatz vorhandenAlphaNumFeld1
37248Einzahlung / AusschüttungAlphaNumFeld
38249 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
39256SatznummerNumFeld1

Satzart 0210.030 (SatzXml)

Zeile 17: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0210
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999998
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843VertragsstatusAlphaNumFeld1
944 - 51BeginnDatum01052004
1052 - 59AusschlussDatum01052009
1160 - 67ÄnderungsdatumDatum01052004
1268 - 71Allgemeine VersicherungsbedingungenNumFeld0901
1372SonderbedingungenAlphaNumFeld
1473BeitragsrückgewährAlphaNumFeld0
1574DynamikAlphaNumFeld0
1675 - 79Dynamik in %NumFeld00000
1780 - 85Letzte ErhöhungNumFeld000000
1886 - 91Nächste ErhöhungNumFeld000000
1992BeitragsregulierungAlphaNumFeld
2093 - 95WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
2196 - 107Zuschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
22108 - 119Abschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
23120 - 131Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000002429
24132 - 136AbschlussprovisionNumFeld00000
25137 - 141FolgeprovisionNumFeld00000
26142Kennzeichen für abweichende AbschlussprovisionAlphaNumFeld
27143Kennzeichen für abweichende FolgeprovisionAlphaNumFeld0
28144 - 145Restlaufzeit des VertragesNumFeld00
29146 - 149Laufzeitrabatt in %NumFeld1000
30150 - 179TarifbezeichnungAlphaNumFeld
31180Erhöhungsart DynamikAlphaNumFeld
32181 - 197Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
33198Weitere ReferenznummernAlphaNumFeld
34199 - 203ProduktformAlphaNumFeld
35204 - 209Produktform gültig abNumFeld000000
36210 - 229ProduktnameAlphaNumFeld
37230 - 236ReferenznummerAlphaNumFeld
38237Besondere VereinbarungenAlphaNumFeld
39238DirektanspruchAlphaNumFeld
40239 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 18: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999998
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001
949SatznummerAlphaNumFeld1
1050 - 79Bezeichnung PersonengruppeAlphaNumFeldPollsmann
1180 - 85Anzahl der VP pro PersonengruppeNumFeld000000
1286 - 115Name der VPAlphaNumFeldPollsmann
13116 - 145Vorname der VPAlphaNumFeldRudolf
14146 - 153Geburtsdatum der VPDatum11111979
15154Geschlecht der VPAlphaNumFeld1
16155 - 157BerufsschlüsselNumFeld000
17158 - 187Beruf - TextAlphaNumFeld
18188GefahrengruppeAlphaNumFeldA
19189TarifAlphaNumFeld
20190DeckungsumfangAlphaNumFeld1
21191 - 193WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22194 - 198Zuschlag in %NumFeld00000
23199 - 203Abschlag in %NumFeld00000
24204 - 215Beitrag pro VP oder pro Personengruppe in WährungseinheitenNumFeld000000002429
25216 - 223Einschlussdatum VP / PersonengruppeDatum01052004
26224 - 231Ausschlussdatum VP / PersonengruppeDatum00000000
27232 - 239ÄnderungsdatumDatum01052004
28240Besondere Vereinbarungen zum FluggastrisikoAlphaNumFeld
29241passives KriegsrisikoAlphaNumFeld
30242Kündigungsklausel VP/ Personengruppe gestrichenAlphaNumFeld
31243 - 244Eintrittsalter der VPNumFeld
32245 - 246AltersgruppeAlphaNumFeld
33247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
34250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld1
35251 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Zeile 19: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999998
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001
949SatznummerAlphaNumFeld2
1050 - 58TodNumFeld000000000
1159 - 65Tod-BeitragssatzNumFeld0106400
1266 - 74InvaliditätNumFeld000000000
1375Kennung GliedertaxeAlphaNumFeld0
1476Kennung progressive InvaliditätAlphaNumFeld0
1577 - 83Invalidität-BeitragssatzNumFeld0133600
1684 - 90Tagegeld 1NumFeld0000000
1791 - 93Beginn Tagegeld 1 ab TagNumFeld000
1894 - 100Tagegeld 1 BeitragssatzNumFeld0000000
19101 - 107Tagegeld 2NumFeld0000000
20108 - 110Beginn Tagegeld 2 ab TagNumFeld000
21111 - 117Tagegeld 2 BeitragssatzNumFeld0000000
22118 - 124KrankenhaustagegeldNumFeld0000000
23125 - 131Krankenhaustagegeld BeitragssatzNumFeld0136000
24132 - 138GenesungsgeldNumFeld0000000
25139 - 145Genesungsgeld BeitragssatzNumFeld0000000
26146 - 154ÜbergangsentschädigungNumFeld000000000
27155Kennung ÜbergangsentschädigungAlphaNumFeld1
28156 - 162Übergangsentschädigung BeitragssatzNumFeld0000000
29163 - 171HeilkostenNumFeld000000000
30172Art der HeilkostenAlphaNumFeld
31173 - 179Heilkosten BeitragssatzNumFeld0000000
32180 - 188Feste RenteNumFeld000000000
33189 - 195Feste Rente BeitragssatzNumFeld0000000
34196 - 204Kosmetische OperationenNumFeld000000000
35205 - 211Kosmetische Operationen BeitragssatzNumFeld0000000
36212 - 220KurkostenNumFeld000000000
37221 - 227Kurkosten BeitragssatzNumFeld0000000
38228 - 236BergungskostenNumFeld000000000
39237 - 243Bergungskosten BeitragssatzNumFeld0000000
40244ÜberführungskostenAlphaNumFeld
41245RückführungskostenAlphaNumFeld
42246 - 251Prozentsatz progressive InvaliditätNumFeld000000
43252MehrleistungsklauselAlphaNumFeld
44253 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
45256Zusätzliche SatzkennungAlphaNumFeldX

Satzart 0221.030 (SatzXml)

Zeile 20: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999998
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001
949SatznummerAlphaNumFeld2
1050 - 63TodNumFeld00000006000000
1164 - 77InvaliditätNumFeld00000015000000
1278 - 87Tagegeld 1NumFeld0000000000
1388 - 97Tagegeld 2NumFeld0000000000
1498 - 107KrankenhaustagegeldNumFeld0000002000
15108 - 117GenesungsgeldNumFeld0000002000
16118 - 131ÜbergangsentschädigungNumFeld00000000000000
17132 - 145HeilkostenNumFeld00000000000000
18146 - 159Feste RenteNumFeld00000000000000
19160 - 173Kosmetische OperationenNumFeld00000000000000
20174 - 187KurkostenNumFeld00000000100000
21188 - 201BergungskostenNumFeld00000000000000
22202 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
23256Zusätzliche SatzkennungAlphaNumFeldX

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 21: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999998
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843SatznummerAlphaNumFeld3
944 - 60VP-Personennummer des VersicherersAlphaNumFeld
1061 - 77VP-Personennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1178 - 86ServiceleistungenNumFeld000000000
1287 - 93Serviceleistungen BeitragssatzNumFeld0000000
1394 - 105Beitrag Serviceleistungen in WährungseinheitenNumFeld000000000000
14106 - 117Beitrag Tod in WährungseinheitenNumFeld000000000532
15118 - 129Beitrag Invalidität in WährungseinheitenNumFeld000000001670
16130 - 141Beitrag Tagegeld 1 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
17142 - 153Beitrag Tagegeld 2 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
18154 - 165Beitrag Krankenhaustagegeld in WährungseinheitenNumFeld000000000226
19166 - 177Beitrag Genesungsgeld in WährungseinheitenNumFeld000000000000
20178 - 189Beitrag Übergangsentschädigung in WährungseinheitenNumFeld000000000000
21190 - 201Beitrag Heilkosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
22202 - 213Beitrag Feste Rente in WährungseinheitenNumFeld000000000000
23214 - 225Beitrag Kosmetische Operation in WährungseinheitenNumFeld000000000000
24226 - 237Beitrag Kurkosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
25238 - 249Beitrag Bergungskosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
26250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld3
27251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001

Satzart 0221.030 (SatzXml)

Zeile 22: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999998
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843SatznummerAlphaNumFeld3
944 - 57ServiceleistungenNumFeld00000000000000
1058 - 64ReferenznummerAlphaNumFeld
1165 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
12250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld3
13251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 23: Teildatensatz 9

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999998
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeAlphaNumFeld000000001
960SatznummerAlphaNumFeld9
1061 - 62Lfd. Nummer der SatzartAlphaNumFeld00
1163Bezugsberechtigt im LeistungsfallAlphaNumFeld
1264 - 93Sonstiger Bezugsberechtigter im LeistungsfallAlphaNumFeld
1394 - 98Bezugsrechtanteil im LeistungsfallNumFeld00000
1499Unwiderrufliches Bezugsrecht im LeistungsfallAlphaNumFeld
15100 - 106ReferenznummerAlphaNumFeld
16107 - 114Geburtsdatum der bezugsberechtigten PersonDatum
17115 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
18250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld9
19251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000000

Satzart 0100 (SatzXml)

Zeile 24: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843AnredeschluesselAlphaNumFeld1
944 - 73Name 1AlphaNumFeldPooosmann
1074 - 103Name 2AlphaNumFeld
11104 - 133Name 3AlphaNumFeldRudolf
12134 - 153TitelAlphaNumFeld
13154 - 156LänderkennzeichenAlphaNumFeldD
14157 - 162PostleitzahlAlphaNumFeld50825
15163 - 187OrtAlphaNumFeldKöln
16188 - 217StraßeAlphaNumFeldElsholunderstr. 11
17218 - 225PostfachAlphaNumFeld
18226 - 233GeburtsdatumDatum11111979
19234 - 236StaatsangehörigkeitAlphaNumFeldD
20237 - 238AdresskennzeichenAlphaNumFeld01
21239 - 250Aktenzeichen des SicherungsgläubigersAlphaNumFeld
22251 - 252ZielgruppenschlüsselAlphaNumFeld99
23253Aufsichtsfreier Versicherungsnehmer (Großrisiken)AlphaNumFeld
24254postalisches KennzeichenAlphaNumFeld
25255GeschlechtAlphaNumFeld1
26256SatznummerNumFeld1

Zeile 25: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W44WWW
960 - 76Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1077 - 106KundengruppeAlphaNumFeld
11107 - 118Kontonummer 1AlphaNumFeld
12119 - 126BankleitzahlAlphaNumFeld
13127 - 156AbweichenderKontoinhaberAlphaNumFeld
14157 - 158Kommunikationstyp 1AlphaNumFeld10
15159 - 178Kommunikationsnummer 1AlphaNumFeld0221 12345899
16179 - 180Kommunikationstyp 2AlphaNumFeld20
17181 - 200Kommunikationsnummer 2AlphaNumFeld0211 123457
18201 - 202Kommunikationstyp 3AlphaNumFeld30
19203 - 222Kommunikationsnummer 3AlphaNumFeld0211 345679
20223 - 224Kommunikationstyp 4AlphaNumFeld41
21225 - 244Kommunikationsnummer 4AlphaNumFeld0221 447788
22245Zahlungsart /-wegAlphaNumFeld2
23246FamilienstandAlphaNumFeld
24247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
25250 - 255Lfd. Personennummer im GeVoNumFeld
26256SatznummerNumFeld2

Zeile 26: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 44Kommunikationstyp 5AlphaNumFeld42
945 - 104Kommunikationsnummer 5AlphaNumFeld0221 766662
10105 - 106Kommunikationstyp 6AlphaNumFeld50
11107 - 166Kommunikationsnummer 6AlphaNumFeldpoooy(a)example.com
12167 - 168Kommunikationstyp 7AlphaNumFeld
13169 - 228Kommunikationsnummer 7AlphaNumFeld
14229 - 230RechtsformAlphaNumFeld
15231 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
16256SatznummerNumFeld3

Satzart 0200 (SatzXml)

Zeile 27: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0200
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843InkassoartAlphaNumFeld2
944 - 51VertragsbeginnDatum01062004
1052 - 59VertragsablaufDatum01062009
1160 - 67HauptfälligkeitDatum01062005
1268ZahlungsweiseAlphaNumFeld1
1369VertragsstatusAlphaNumFeld1
1470 - 71AbgangsgrundAlphaNumFeld
1572 - 79AbgangsdatumDatum00000000
1680 - 89ÄnderungsgrundAlphaNumFeld01
1790 - 97ÄnderungsdatumDatum01062004
1898A, F, BAlphaNumFeld1
1999 - 103Anteil in %NumFeld00000
20104 - 112Auftrags-Nr. des VermittlersAlphaNumFeld
21113 - 115WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22116 - 127Gesamtbeitrag (Netto) in WährungseinheitenNumFeld000000036764
23128 - 157MehrzweckfeldAlphaNumFeld
24158Kennzeichen Vers.-Steuer freiAlphaNumFeld0
25159 - 175Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45WWW
26176 - 192Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
27193Aufsichtsfreier VertragAlphaNumFeld
28194Aufteilung Versicherungsteuer gemäß EG-RichtlinienAlphaNumFeld
29195 - 196Restlaufzeit des VertragesNumFeld04
30197 - 200Laufzeitrabatt in %NumFeld1000
31201 - 208AntragsdatumDatum01052004
32209 - 225Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
33226Spezifikation der Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
34227 - 243OrdnungsbegriffAlphaNumFeld
35244 - 246Währung der Dokumente für VNAlphaNumFeldEUR
36247Erweiterungssatz vorhandenAlphaNumFeld1
37248Einzahlung / AusschüttungAlphaNumFeld
38249 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
39256SatznummerNumFeld1

Satzart 0210.030 (SatzXml)

Zeile 28: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0210
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843VertragsstatusAlphaNumFeld1
944 - 51BeginnDatum01062004
1052 - 59AusschlussDatum01062009
1160 - 67ÄnderungsdatumDatum01062004
1268 - 71Allgemeine VersicherungsbedingungenNumFeld0901
1372SonderbedingungenAlphaNumFeld
1473BeitragsrückgewährAlphaNumFeld0
1574DynamikAlphaNumFeld0
1675 - 79Dynamik in %NumFeld00000
1780 - 85Letzte ErhöhungNumFeld000000
1886 - 91Nächste ErhöhungNumFeld000000
1992BeitragsregulierungAlphaNumFeld
2093 - 95WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
2196 - 107Zuschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
22108 - 119Abschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
23120 - 131Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000036764
24132 - 136AbschlussprovisionNumFeld00000
25137 - 141FolgeprovisionNumFeld00000
26142Kennzeichen für abweichende AbschlussprovisionAlphaNumFeld
27143Kennzeichen für abweichende FolgeprovisionAlphaNumFeld0
28144 - 145Restlaufzeit des VertragesNumFeld00
29146 - 149Laufzeitrabatt in %NumFeld1000
30150 - 179TarifbezeichnungAlphaNumFeld
31180Erhöhungsart DynamikAlphaNumFeld
32181 - 197Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
33198Weitere ReferenznummernAlphaNumFeld
34199 - 203ProduktformAlphaNumFeld
35204 - 209Produktform gültig abNumFeld000000
36210 - 229ProduktnameAlphaNumFeld
37230 - 236ReferenznummerAlphaNumFeld
38237Besondere VereinbarungenAlphaNumFeld
39238DirektanspruchAlphaNumFeld
40239 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 29: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001
949SatznummerAlphaNumFeld1
1050 - 79Bezeichnung PersonengruppeAlphaNumFeldPollsmann
1180 - 85Anzahl der VP pro PersonengruppeNumFeld000000
1286 - 115Name der VPAlphaNumFeldPollsmann
13116 - 145Vorname der VPAlphaNumFeldRudolf
14146 - 153Geburtsdatum der VPDatum11111979
15154Geschlecht der VPAlphaNumFeld1
16155 - 157BerufsschlüsselNumFeld000
17158 - 187Beruf - TextAlphaNumFeld
18188GefahrengruppeAlphaNumFeldA
19189TarifAlphaNumFeld
20190DeckungsumfangAlphaNumFeld1
21191 - 193WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22194 - 198Zuschlag in %NumFeld00000
23199 - 203Abschlag in %NumFeld00000
24204 - 215Beitrag pro VP oder pro Personengruppe in WährungseinheitenNumFeld000000012776
25216 - 223Einschlussdatum VP / PersonengruppeDatum01062004
26224 - 231Ausschlussdatum VP / PersonengruppeDatum00000000
27232 - 239ÄnderungsdatumDatum01062004
28240Besondere Vereinbarungen zum FluggastrisikoAlphaNumFeld
29241passives KriegsrisikoAlphaNumFeld
30242Kündigungsklausel VP/ Personengruppe gestrichenAlphaNumFeld
31243 - 244Eintrittsalter der VPNumFeld
32245 - 246AltersgruppeAlphaNumFeld
33247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
34250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld1
35251 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Zeile 30: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001
949SatznummerAlphaNumFeld2
1050 - 58TodNumFeld000000000
1159 - 65Tod-BeitragssatzNumFeld0000000
1266 - 74InvaliditätNumFeld000000000
1375Kennung GliedertaxeAlphaNumFeld0
1476Kennung progressive InvaliditätAlphaNumFeld0
1577 - 83Invalidität-BeitragssatzNumFeld0150300
1684 - 90Tagegeld 1NumFeld0000000
1791 - 93Beginn Tagegeld 1 ab TagNumFeld000
1894 - 100Tagegeld 1 BeitragssatzNumFeld0000000
19101 - 107Tagegeld 2NumFeld0000000
20108 - 110Beginn Tagegeld 2 ab TagNumFeld000
21111 - 117Tagegeld 2 BeitragssatzNumFeld0000000
22118 - 124KrankenhaustagegeldNumFeld0000000
23125 - 131Krankenhaustagegeld BeitragssatzNumFeld0000000
24132 - 138GenesungsgeldNumFeld0000000
25139 - 145Genesungsgeld BeitragssatzNumFeld0000000
26146 - 154ÜbergangsentschädigungNumFeld000000000
27155Kennung ÜbergangsentschädigungAlphaNumFeld1
28156 - 162Übergangsentschädigung BeitragssatzNumFeld0000000
29163 - 171HeilkostenNumFeld000000000
30172Art der HeilkostenAlphaNumFeld
31173 - 179Heilkosten BeitragssatzNumFeld0000000
32180 - 188Feste RenteNumFeld000000000
33189 - 195Feste Rente BeitragssatzNumFeld0000000
34196 - 204Kosmetische OperationenNumFeld000000000
35205 - 211Kosmetische Operationen BeitragssatzNumFeld0000000
36212 - 220KurkostenNumFeld000000000
37221 - 227Kurkosten BeitragssatzNumFeld0000000
38228 - 236BergungskostenNumFeld000000000
39237 - 243Bergungskosten BeitragssatzNumFeld0000000
40244ÜberführungskostenAlphaNumFeld
41245RückführungskostenAlphaNumFeld
42246 - 251Prozentsatz progressive InvaliditätNumFeld000000
43252MehrleistungsklauselAlphaNumFeld
44253 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
45256Zusätzliche SatzkennungAlphaNumFeldX

Satzart 0221.030 (SatzXml)

Zeile 31: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001
949SatznummerAlphaNumFeld2
1050 - 63TodNumFeld00000000000000
1164 - 77InvaliditätNumFeld00000010000000
1278 - 87Tagegeld 1NumFeld0000000000
1388 - 97Tagegeld 2NumFeld0000000000
1498 - 107KrankenhaustagegeldNumFeld0000000000
15108 - 117GenesungsgeldNumFeld0000000000
16118 - 131ÜbergangsentschädigungNumFeld00000000000000
17132 - 145HeilkostenNumFeld00000000000000
18146 - 159Feste RenteNumFeld00000000000000
19160 - 173Kosmetische OperationenNumFeld00000000000000
20174 - 187KurkostenNumFeld00000000100000
21188 - 201BergungskostenNumFeld00000000000000
22202 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
23256Zusätzliche SatzkennungAlphaNumFeldX

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 32: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843SatznummerAlphaNumFeld3
944 - 60VP-Personennummer des VersicherersAlphaNumFeld
1061 - 77VP-Personennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1178 - 86ServiceleistungenNumFeld000000000
1287 - 93Serviceleistungen BeitragssatzNumFeld0000000
1394 - 105Beitrag Serviceleistungen in WährungseinheitenNumFeld000000000000
14106 - 117Beitrag Tod in WährungseinheitenNumFeld000000000000
15118 - 129Beitrag Invalidität in WährungseinheitenNumFeld000000015030
16130 - 141Beitrag Tagegeld 1 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
17142 - 153Beitrag Tagegeld 2 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
18154 - 165Beitrag Krankenhaustagegeld in WährungseinheitenNumFeld000000000000
19166 - 177Beitrag Genesungsgeld in WährungseinheitenNumFeld000000000000
20178 - 189Beitrag Übergangsentschädigung in WährungseinheitenNumFeld000000000000
21190 - 201Beitrag Heilkosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
22202 - 213Beitrag Feste Rente in WährungseinheitenNumFeld000000000000
23214 - 225Beitrag Kosmetische Operation in WährungseinheitenNumFeld000000000000
24226 - 237Beitrag Kurkosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
25238 - 249Beitrag Bergungskosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
26250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld3
27251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001

Satzart 0221.030 (SatzXml)

Zeile 33: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843SatznummerAlphaNumFeld3
944 - 57ServiceleistungenNumFeld00000000000000
1058 - 64ReferenznummerAlphaNumFeld
1165 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
12250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld3
13251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 34: Teildatensatz 9

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeAlphaNumFeld000000001
960SatznummerAlphaNumFeld9
1061 - 62Lfd. Nummer der SatzartAlphaNumFeld00
1163Bezugsberechtigt im LeistungsfallAlphaNumFeld
1264 - 93Sonstiger Bezugsberechtigter im LeistungsfallAlphaNumFeldMartina Kitzekpfütze
1394 - 98Bezugsrechtanteil im LeistungsfallNumFeld00000
1499Unwiderrufliches Bezugsrecht im LeistungsfallAlphaNumFeld
15100 - 106ReferenznummerAlphaNumFeld
16107 - 114Geburtsdatum der bezugsberechtigten PersonDatum
17115 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
18250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld9
19251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000000

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 35: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000002
949SatznummerAlphaNumFeld1
1050 - 79Bezeichnung PersonengruppeAlphaNumFeldKitzelpfütze
1180 - 85Anzahl der VP pro PersonengruppeNumFeld000000
1286 - 115Name der VPAlphaNumFeldKitzelpfütze
13116 - 145Vorname der VPAlphaNumFeldMartina
14146 - 153Geburtsdatum der VPDatum12121979
15154Geschlecht der VPAlphaNumFeld2
16155 - 157BerufsschlüsselNumFeld000
17158 - 187Beruf - TextAlphaNumFeld
18188GefahrengruppeAlphaNumFeldA
19189TarifAlphaNumFeld
20190DeckungsumfangAlphaNumFeld1
21191 - 193WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22194 - 198Zuschlag in %NumFeld00000
23199 - 203Abschlag in %NumFeld00000
24204 - 215Beitrag pro VP oder pro Personengruppe in WährungseinheitenNumFeld000000012632
25216 - 223Einschlussdatum VP / PersonengruppeDatum01062004
26224 - 231Ausschlussdatum VP / PersonengruppeDatum00000000
27232 - 239ÄnderungsdatumDatum01062004
28240Besondere Vereinbarungen zum FluggastrisikoAlphaNumFeld
29241passives KriegsrisikoAlphaNumFeld
30242Kündigungsklausel VP/ Personengruppe gestrichenAlphaNumFeld
31243 - 244Eintrittsalter der VPNumFeld
32245 - 246AltersgruppeAlphaNumFeld
33247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
34250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld1
35251 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Zeile 36: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000002
949SatznummerAlphaNumFeld2
1050 - 58TodNumFeld000000000
1159 - 65Tod-BeitragssatzNumFeld0093100
1266 - 74InvaliditätNumFeld000000000
1375Kennung GliedertaxeAlphaNumFeld0
1476Kennung progressive InvaliditätAlphaNumFeld0
1577 - 83Invalidität-BeitragssatzNumFeld0116900
1684 - 90Tagegeld 1NumFeld0000000
1791 - 93Beginn Tagegeld 1 ab TagNumFeld000
1894 - 100Tagegeld 1 BeitragssatzNumFeld0000000
19101 - 107Tagegeld 2NumFeld0000000
20108 - 110Beginn Tagegeld 2 ab TagNumFeld000
21111 - 117Tagegeld 2 BeitragssatzNumFeld0000000
22118 - 124KrankenhaustagegeldNumFeld0000000
23125 - 131Krankenhaustagegeld BeitragssatzNumFeld0000000
24132 - 138GenesungsgeldNumFeld0000000
25139 - 145Genesungsgeld BeitragssatzNumFeld0000000
26146 - 154ÜbergangsentschädigungNumFeld000000000
27155Kennung ÜbergangsentschädigungAlphaNumFeld1
28156 - 162Übergangsentschädigung BeitragssatzNumFeld0000000
29163 - 171HeilkostenNumFeld000000000
30172Art der HeilkostenAlphaNumFeld
31173 - 179Heilkosten BeitragssatzNumFeld0000000
32180 - 188Feste RenteNumFeld000000000
33189 - 195Feste Rente BeitragssatzNumFeld0000000
34196 - 204Kosmetische OperationenNumFeld000000000
35205 - 211Kosmetische Operationen BeitragssatzNumFeld0000000
36212 - 220KurkostenNumFeld000000000
37221 - 227Kurkosten BeitragssatzNumFeld0000000
38228 - 236BergungskostenNumFeld000000000
39237 - 243Bergungskosten BeitragssatzNumFeld0000000
40244ÜberführungskostenAlphaNumFeld
41245RückführungskostenAlphaNumFeld
42246 - 251Prozentsatz progressive InvaliditätNumFeld000000
43252MehrleistungsklauselAlphaNumFeld
44253 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
45256Zusätzliche SatzkennungAlphaNumFeldX

Satzart 0221.030 (SatzXml)

Zeile 37: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000002
949SatznummerAlphaNumFeld2
1050 - 63TodNumFeld00000001000000
1164 - 77InvaliditätNumFeld00000010000000
1278 - 87Tagegeld 1NumFeld0000000000
1388 - 97Tagegeld 2NumFeld0000000000
1498 - 107KrankenhaustagegeldNumFeld0000000000
15108 - 117GenesungsgeldNumFeld0000000000
16118 - 131ÜbergangsentschädigungNumFeld00000000000000
17132 - 145HeilkostenNumFeld00000000000000
18146 - 159Feste RenteNumFeld00000000000000
19160 - 173Kosmetische OperationenNumFeld00000001000000
20174 - 187KurkostenNumFeld00000000100000
21188 - 201BergungskostenNumFeld00000000000000
22202 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
23256Zusätzliche SatzkennungAlphaNumFeldX

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 38: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843SatznummerAlphaNumFeld3
944 - 60VP-Personennummer des VersicherersAlphaNumFeld
1061 - 77VP-Personennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1178 - 86ServiceleistungenNumFeld000000000
1287 - 93Serviceleistungen BeitragssatzNumFeld0000000
1394 - 105Beitrag Serviceleistungen in WährungseinheitenNumFeld000000000000
14106 - 117Beitrag Tod in WährungseinheitenNumFeld000000000931
15118 - 129Beitrag Invalidität in WährungseinheitenNumFeld000000011690
16130 - 141Beitrag Tagegeld 1 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
17142 - 153Beitrag Tagegeld 2 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
18154 - 165Beitrag Krankenhaustagegeld in WährungseinheitenNumFeld000000000000
19166 - 177Beitrag Genesungsgeld in WährungseinheitenNumFeld000000000000
20178 - 189Beitrag Übergangsentschädigung in WährungseinheitenNumFeld000000000000
21190 - 201Beitrag Heilkosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
22202 - 213Beitrag Feste Rente in WährungseinheitenNumFeld000000000000
23214 - 225Beitrag Kosmetische Operation in WährungseinheitenNumFeld000000000000
24226 - 237Beitrag Kurkosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
25238 - 249Beitrag Bergungskosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
26250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld3
27251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000002

Satzart 0221.030 (SatzXml)

Zeile 39: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843SatznummerAlphaNumFeld3
944 - 57ServiceleistungenNumFeld00000000000000
1058 - 64ReferenznummerAlphaNumFeld
1165 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
12250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld3
13251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000002

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 40: Teildatensatz 9

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeAlphaNumFeld000000002
960SatznummerAlphaNumFeld9
1061 - 62Lfd. Nummer der SatzartAlphaNumFeld00
1163Bezugsberechtigt im LeistungsfallAlphaNumFeld
1264 - 93Sonstiger Bezugsberechtigter im LeistungsfallAlphaNumFelddie Eltern
1394 - 98Bezugsrechtanteil im LeistungsfallNumFeld00000
1499Unwiderrufliches Bezugsrecht im LeistungsfallAlphaNumFeld
15100 - 106ReferenznummerAlphaNumFeld
16107 - 114Geburtsdatum der bezugsberechtigten PersonDatum
17115 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
18250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld9
19251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000000

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 41: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000003
949SatznummerAlphaNumFeld1
1050 - 79Bezeichnung PersonengruppeAlphaNumFeldKitzelpfütze
1180 - 85Anzahl der VP pro PersonengruppeNumFeld000000
1286 - 115Name der VPAlphaNumFeldKitzelpfütze
13116 - 145Vorname der VPAlphaNumFeldMartina
14146 - 153Geburtsdatum der VPDatum12121979
15154Geschlecht der VPAlphaNumFeld2
16155 - 157BerufsschlüsselNumFeld000
17158 - 187Beruf - TextAlphaNumFeld
18188GefahrengruppeAlphaNumFeldA
19189TarifAlphaNumFeld
20190DeckungsumfangAlphaNumFeld1
21191 - 193WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22194 - 198Zuschlag in %NumFeld00000
23199 - 203Abschlag in %NumFeld00000
24204 - 215Beitrag pro VP oder pro Personengruppe in WährungseinheitenNumFeld000000011356
25216 - 223Einschlussdatum VP / PersonengruppeDatum01062004
26224 - 231Ausschlussdatum VP / PersonengruppeDatum00000000
27232 - 239ÄnderungsdatumDatum01062004
28240Besondere Vereinbarungen zum FluggastrisikoAlphaNumFeld
29241passives KriegsrisikoAlphaNumFeld
30242Kündigungsklausel VP/ Personengruppe gestrichenAlphaNumFeld
31243 - 244Eintrittsalter der VPNumFeld
32245 - 246AltersgruppeAlphaNumFeld
33247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
34250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld1
35251 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Zeile 42: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000003
949SatznummerAlphaNumFeld2
1050 - 58TodNumFeld000000000
1159 - 65Tod-BeitragssatzNumFeld0000000
1266 - 74InvaliditätNumFeld000000000
1375Kennung GliedertaxeAlphaNumFeld0
1476Kennung progressive InvaliditätAlphaNumFeld0
1577 - 83Invalidität-BeitragssatzNumFeld0133600
1684 - 90Tagegeld 1NumFeld0000000
1791 - 93Beginn Tagegeld 1 ab TagNumFeld000
1894 - 100Tagegeld 1 BeitragssatzNumFeld0000000
19101 - 107Tagegeld 2NumFeld0000000
20108 - 110Beginn Tagegeld 2 ab TagNumFeld000
21111 - 117Tagegeld 2 BeitragssatzNumFeld0000000
22118 - 124KrankenhaustagegeldNumFeld0000000
23125 - 131Krankenhaustagegeld BeitragssatzNumFeld0000000
24132 - 138GenesungsgeldNumFeld0000000
25139 - 145Genesungsgeld BeitragssatzNumFeld0000000
26146 - 154ÜbergangsentschädigungNumFeld000000000
27155Kennung ÜbergangsentschädigungAlphaNumFeld1
28156 - 162Übergangsentschädigung BeitragssatzNumFeld0000000
29163 - 171HeilkostenNumFeld000000000
30172Art der HeilkostenAlphaNumFeld
31173 - 179Heilkosten BeitragssatzNumFeld0000000
32180 - 188Feste RenteNumFeld000000000
33189 - 195Feste Rente BeitragssatzNumFeld0000000
34196 - 204Kosmetische OperationenNumFeld000000000
35205 - 211Kosmetische Operationen BeitragssatzNumFeld0000000
36212 - 220KurkostenNumFeld000000000
37221 - 227Kurkosten BeitragssatzNumFeld0000000
38228 - 236BergungskostenNumFeld000000000
39237 - 243Bergungskosten BeitragssatzNumFeld0000000
40244ÜberführungskostenAlphaNumFeld
41245RückführungskostenAlphaNumFeld
42246 - 251Prozentsatz progressive InvaliditätNumFeld000000
43252MehrleistungsklauselAlphaNumFeld
44253 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
45256Zusätzliche SatzkennungAlphaNumFeldX

Satzart 0221.030 (SatzXml)

Zeile 43: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000003
949SatznummerAlphaNumFeld2
1050 - 63TodNumFeld00000000000000
1164 - 77InvaliditätNumFeld00000010000000
1278 - 87Tagegeld 1NumFeld0000000000
1388 - 97Tagegeld 2NumFeld0000000000
1498 - 107KrankenhaustagegeldNumFeld0000000000
15108 - 117GenesungsgeldNumFeld0000000000
16118 - 131ÜbergangsentschädigungNumFeld00000000000000
17132 - 145HeilkostenNumFeld00000000000000
18146 - 159Feste RenteNumFeld00000000000000
19160 - 173Kosmetische OperationenNumFeld00000000000000
20174 - 187KurkostenNumFeld00000000100000
21188 - 201BergungskostenNumFeld00000000000000
22202 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
23256Zusätzliche SatzkennungAlphaNumFeldX

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 44: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843SatznummerAlphaNumFeld3
944 - 60VP-Personennummer des VersicherersAlphaNumFeld
1061 - 77VP-Personennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1178 - 86ServiceleistungenNumFeld000000000
1287 - 93Serviceleistungen BeitragssatzNumFeld0000000
1394 - 105Beitrag Serviceleistungen in WährungseinheitenNumFeld000000000000
14106 - 117Beitrag Tod in WährungseinheitenNumFeld000000000000
15118 - 129Beitrag Invalidität in WährungseinheitenNumFeld000000013360
16130 - 141Beitrag Tagegeld 1 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
17142 - 153Beitrag Tagegeld 2 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
18154 - 165Beitrag Krankenhaustagegeld in WährungseinheitenNumFeld000000000000
19166 - 177Beitrag Genesungsgeld in WährungseinheitenNumFeld000000000000
20178 - 189Beitrag Übergangsentschädigung in WährungseinheitenNumFeld000000000000
21190 - 201Beitrag Heilkosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
22202 - 213Beitrag Feste Rente in WährungseinheitenNumFeld000000000000
23214 - 225Beitrag Kosmetische Operation in WährungseinheitenNumFeld000000000000
24226 - 237Beitrag Kurkosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
25238 - 249Beitrag Bergungskosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
26250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld3
27251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000003

Satzart 0221.030 (SatzXml)

Zeile 45: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843SatznummerAlphaNumFeld3
944 - 57ServiceleistungenNumFeld00000000000000
1058 - 64ReferenznummerAlphaNumFeld
1165 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
12250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld3
13251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000003

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 46: Teildatensatz 9

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999997
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeAlphaNumFeld000000003
960SatznummerAlphaNumFeld9
1061 - 62Lfd. Nummer der SatzartAlphaNumFeld00
1163Bezugsberechtigt im LeistungsfallAlphaNumFeld
1264 - 93Sonstiger Bezugsberechtigter im LeistungsfallAlphaNumFeldDie Eltern
1394 - 98Bezugsrechtanteil im LeistungsfallNumFeld00000
1499Unwiderrufliches Bezugsrecht im LeistungsfallAlphaNumFeld
15100 - 106ReferenznummerAlphaNumFeld
16107 - 114Geburtsdatum der bezugsberechtigten PersonDatum
17115 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
18250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld9
19251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000000

Satzart 0100 (SatzXml)

Zeile 47: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999996
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843AnredeschluesselAlphaNumFeld1
944 - 73Name 1AlphaNumFeldPollimann
1074 - 103Name 2AlphaNumFeld
11104 - 133Name 3AlphaNumFeldRudolf
12134 - 153TitelAlphaNumFeld
13154 - 156LänderkennzeichenAlphaNumFeldD
14157 - 162PostleitzahlAlphaNumFeld50825
15163 - 187OrtAlphaNumFeldKöln
16188 - 217StraßeAlphaNumFeldElsholunderstr. 41
17218 - 225PostfachAlphaNumFeld
18226 - 233GeburtsdatumDatum12121979
19234 - 236StaatsangehörigkeitAlphaNumFeldD
20237 - 238AdresskennzeichenAlphaNumFeld01
21239 - 250Aktenzeichen des SicherungsgläubigersAlphaNumFeld
22251 - 252ZielgruppenschlüsselAlphaNumFeld99
23253Aufsichtsfreier Versicherungsnehmer (Großrisiken)AlphaNumFeld
24254postalisches KennzeichenAlphaNumFeld
25255GeschlechtAlphaNumFeld1
26256SatznummerNumFeld1

Zeile 48: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999996
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W43WWW
960 - 76Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1077 - 106KundengruppeAlphaNumFeld
11107 - 118Kontonummer 1AlphaNumFeld
12119 - 126BankleitzahlAlphaNumFeld
13127 - 156AbweichenderKontoinhaberAlphaNumFeld
14157 - 158Kommunikationstyp 1AlphaNumFeld10
15159 - 178Kommunikationsnummer 1AlphaNumFeld0221 12335899
16179 - 180Kommunikationstyp 2AlphaNumFeld20
17181 - 200Kommunikationsnummer 2AlphaNumFeld0211 123356
18201 - 202Kommunikationstyp 3AlphaNumFeld30
19203 - 222Kommunikationsnummer 3AlphaNumFeld0211 345578
20223 - 224Kommunikationstyp 4AlphaNumFeld41
21225 - 244Kommunikationsnummer 4AlphaNumFeld0221 335566
22245Zahlungsart /-wegAlphaNumFeld2
23246FamilienstandAlphaNumFeld
24247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
25250 - 255Lfd. Personennummer im GeVoNumFeld
26256SatznummerNumFeld2

Zeile 49: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999996
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 44Kommunikationstyp 5AlphaNumFeld42
945 - 104Kommunikationsnummer 5AlphaNumFeld0221 789012
10105 - 106Kommunikationstyp 6AlphaNumFeld50
11107 - 166Kommunikationsnummer 6AlphaNumFeldpolli(a)example.com
12167 - 168Kommunikationstyp 7AlphaNumFeld
13169 - 228Kommunikationsnummer 7AlphaNumFeld
14229 - 230RechtsformAlphaNumFeld
15231 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
16256SatznummerNumFeld3

Satzart 0200 (SatzXml)

Zeile 50: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0200
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999996
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843InkassoartAlphaNumFeld2
944 - 51VertragsbeginnDatum05052004
1052 - 59VertragsablaufDatum05052009
1160 - 67HauptfälligkeitDatum05052005
1268ZahlungsweiseAlphaNumFeld1
1369VertragsstatusAlphaNumFeld1
1470 - 71AbgangsgrundAlphaNumFeld
1572 - 79AbgangsdatumDatum00000000
1680 - 89ÄnderungsgrundAlphaNumFeld01
1790 - 97ÄnderungsdatumDatum05052004
1898A, F, BAlphaNumFeld1
1999 - 103Anteil in %NumFeld00000
20104 - 112Auftrags-Nr. des VermittlersAlphaNumFeld
21113 - 115WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22116 - 127Gesamtbeitrag (Netto) in WährungseinheitenNumFeld000000022500
23128 - 157MehrzweckfeldAlphaNumFeld
24158Kennzeichen Vers.-Steuer freiAlphaNumFeld0
25159 - 175Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45WWW
26176 - 192Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
27193Aufsichtsfreier VertragAlphaNumFeld
28194Aufteilung Versicherungsteuer gemäß EG-RichtlinienAlphaNumFeld
29195 - 196Restlaufzeit des VertragesNumFeld04
30197 - 200Laufzeitrabatt in %NumFeld1000
31201 - 208AntragsdatumDatum01052004
32209 - 225Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
33226Spezifikation der Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
34227 - 243OrdnungsbegriffAlphaNumFeld
35244 - 246Währung der Dokumente für VNAlphaNumFeldEUR
36247Erweiterungssatz vorhandenAlphaNumFeld1
37248Einzahlung / AusschüttungAlphaNumFeld
38249 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
39256SatznummerNumFeld1

Satzart 0210.030 (SatzXml)

Zeile 51: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0210
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999996
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843VertragsstatusAlphaNumFeld1
944 - 51BeginnDatum05052004
1052 - 59AusschlussDatum05052009
1160 - 67ÄnderungsdatumDatum05052004
1268 - 71Allgemeine VersicherungsbedingungenNumFeld0901
1372SonderbedingungenAlphaNumFeld
1473BeitragsrückgewährAlphaNumFeld0
1574DynamikAlphaNumFeld0
1675 - 79Dynamik in %NumFeld00000
1780 - 85Letzte ErhöhungNumFeld000000
1886 - 91Nächste ErhöhungNumFeld000000
1992BeitragsregulierungAlphaNumFeld
2093 - 95WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
2196 - 107Zuschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
22108 - 119Abschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
23120 - 131Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000022500
24132 - 136AbschlussprovisionNumFeld00000
25137 - 141FolgeprovisionNumFeld00000
26142Kennzeichen für abweichende AbschlussprovisionAlphaNumFeld
27143Kennzeichen für abweichende FolgeprovisionAlphaNumFeld0
28144 - 145Restlaufzeit des VertragesNumFeld00
29146 - 149Laufzeitrabatt in %NumFeld1000
30150 - 179TarifbezeichnungAlphaNumFeld
31180Erhöhungsart DynamikAlphaNumFeld
32181 - 197Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
33198Weitere ReferenznummernAlphaNumFeld
34199 - 203ProduktformAlphaNumFeld
35204 - 209Produktform gültig abNumFeld000000
36210 - 229ProduktnameAlphaNumFeld
37230 - 236ReferenznummerAlphaNumFeld
38237Besondere VereinbarungenAlphaNumFeld
39238DirektanspruchAlphaNumFeld
40239 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 52: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999996
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001
949SatznummerAlphaNumFeld1
1050 - 79Bezeichnung PersonengruppeAlphaNumFeldPollsmann
1180 - 85Anzahl der VP pro PersonengruppeNumFeld000000
1286 - 115Name der VPAlphaNumFeldPollsmann
13116 - 145Vorname der VPAlphaNumFeldRudolf
14146 - 153Geburtsdatum der VPDatum12121979
15154Geschlecht der VPAlphaNumFeld1
16155 - 157BerufsschlüsselNumFeld000
17158 - 187Beruf - TextAlphaNumFeld
18188GefahrengruppeAlphaNumFeldA
19189TarifAlphaNumFeld
20190DeckungsumfangAlphaNumFeld1
21191 - 193WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22194 - 198Zuschlag in %NumFeld00000
23199 - 203Abschlag in %NumFeld00000
24204 - 215Beitrag pro VP oder pro Personengruppe in WährungseinheitenNumFeld000000022500
25216 - 223Einschlussdatum VP / PersonengruppeDatum05052004
26224 - 231Ausschlussdatum VP / PersonengruppeDatum00000000
27232 - 239ÄnderungsdatumDatum05052004
28240Besondere Vereinbarungen zum FluggastrisikoAlphaNumFeld
29241passives KriegsrisikoAlphaNumFeld
30242Kündigungsklausel VP/ Personengruppe gestrichenAlphaNumFeld
31243 - 244Eintrittsalter der VPNumFeld
32245 - 246AltersgruppeAlphaNumFeld
33247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
34250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld1
35251 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Zeile 53: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999996
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001
949SatznummerAlphaNumFeld2
1050 - 58TodNumFeld000000000
1159 - 65Tod-BeitragssatzNumFeld0118422
1266 - 74InvaliditätNumFeld000000000
1375Kennung GliedertaxeAlphaNumFeld0
1476Kennung progressive InvaliditätAlphaNumFeld0
1577 - 83Invalidität-BeitragssatzNumFeld0167760
1684 - 90Tagegeld 1NumFeld0000000
1791 - 93Beginn Tagegeld 1 ab TagNumFeld000
1894 - 100Tagegeld 1 BeitragssatzNumFeld0000000
19101 - 107Tagegeld 2NumFeld0000000
20108 - 110Beginn Tagegeld 2 ab TagNumFeld000
21111 - 117Tagegeld 2 BeitragssatzNumFeld0000000
22118 - 124KrankenhaustagegeldNumFeld0000000
23125 - 131Krankenhaustagegeld BeitragssatzNumFeld0157896
24132 - 138GenesungsgeldNumFeld0000000
25139 - 145Genesungsgeld BeitragssatzNumFeld0000000
26146 - 154ÜbergangsentschädigungNumFeld000000000
27155Kennung ÜbergangsentschädigungAlphaNumFeld1
28156 - 162Übergangsentschädigung BeitragssatzNumFeld0024671
29163 - 171HeilkostenNumFeld000000000
30172Art der HeilkostenAlphaNumFeld
31173 - 179Heilkosten BeitragssatzNumFeld0000000
32180 - 188Feste RenteNumFeld000000000
33189 - 195Feste Rente BeitragssatzNumFeld0000000
34196 - 204Kosmetische OperationenNumFeld000000000
35205 - 211Kosmetische Operationen BeitragssatzNumFeld0000000
36212 - 220KurkostenNumFeld000000000
37221 - 227Kurkosten BeitragssatzNumFeld0000000
38228 - 236BergungskostenNumFeld000000000
39237 - 243Bergungskosten BeitragssatzNumFeld0000000
40244ÜberführungskostenAlphaNumFeld
41245RückführungskostenAlphaNumFeld
42246 - 251Prozentsatz progressive InvaliditätNumFeld000000
43252MehrleistungsklauselAlphaNumFeld
44253 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
45256Zusätzliche SatzkennungAlphaNumFeldX

Satzart 0221.030 (SatzXml)

Zeile 54: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999996
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001
949SatznummerAlphaNumFeld2
1050 - 63TodNumFeld00000002000000
1164 - 77InvaliditätNumFeld00000006000000
1278 - 87Tagegeld 1NumFeld0000000000
1388 - 97Tagegeld 2NumFeld0000000000
1498 - 107KrankenhaustagegeldNumFeld0000002000
15108 - 117GenesungsgeldNumFeld0000002000
16118 - 131ÜbergangsentschädigungNumFeld00000000400000
17132 - 145HeilkostenNumFeld00000000000000
18146 - 159Feste RenteNumFeld00000000050000
19160 - 173Kosmetische OperationenNumFeld00000000500000
20174 - 187KurkostenNumFeld00000000100000
21188 - 201BergungskostenNumFeld00000000000000
22202 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
23256Zusätzliche SatzkennungAlphaNumFeldX

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 55: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999996
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843SatznummerAlphaNumFeld3
944 - 60VP-Personennummer des VersicherersAlphaNumFeld
1061 - 77VP-Personennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1178 - 86ServiceleistungenNumFeld000000000
1287 - 93Serviceleistungen BeitragssatzNumFeld0000000
1394 - 105Beitrag Serviceleistungen in WährungseinheitenNumFeld000000000000
14106 - 117Beitrag Tod in WährungseinheitenNumFeld000000002368
15118 - 129Beitrag Invalidität in WährungseinheitenNumFeld000000010066
16130 - 141Beitrag Tagegeld 1 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
17142 - 153Beitrag Tagegeld 2 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
18154 - 165Beitrag Krankenhaustagegeld in WährungseinheitenNumFeld000000003158
19166 - 177Beitrag Genesungsgeld in WährungseinheitenNumFeld000000000000
20178 - 189Beitrag Übergangsentschädigung in WährungseinheitenNumFeld000000000987
21190 - 201Beitrag Heilkosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
22202 - 213Beitrag Feste Rente in WährungseinheitenNumFeld000000004934
23214 - 225Beitrag Kosmetische Operation in WährungseinheitenNumFeld000000000000
24226 - 237Beitrag Kurkosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
25238 - 249Beitrag Bergungskosten in WährungseinheitenNumFeld000000000000
26250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld3
27251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001

Satzart 0221.030 (SatzXml)

Zeile 56: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999996
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843SatznummerAlphaNumFeld3
944 - 57ServiceleistungenNumFeld00000000000000
1058 - 64ReferenznummerAlphaNumFeld
1165 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
12250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld3
13251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000001

Satzart 0220.030 (SatzXml)

Zeile 57: Teildatensatz 9

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld030
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999996
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeAlphaNumFeld000000001
960SatznummerAlphaNumFeld9
1061 - 62Lfd. Nummer der SatzartAlphaNumFeld00
1163Bezugsberechtigt im LeistungsfallAlphaNumFeld
1264 - 93Sonstiger Bezugsberechtigter im LeistungsfallAlphaNumFeld
1394 - 98Bezugsrechtanteil im LeistungsfallNumFeld00000
1499Unwiderrufliches Bezugsrecht im LeistungsfallAlphaNumFeld
15100 - 106ReferenznummerAlphaNumFeld
16107 - 114Geburtsdatum der bezugsberechtigten PersonDatum
17115 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
18250SatznummernwiederholungAlphaNumFeld9
19251 - 256Lfd. Nummer der versicherten Person (VP) / PersonengruppeNumFeld000000

Satzart 0100 (SatzXml)

Zeile 58: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999995
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843AnredeschluesselAlphaNumFeld1
944 - 73Name 1AlphaNumFeldFresy
1074 - 103Name 2AlphaNumFeld
11104 - 133Name 3AlphaNumFeldWilhelm
12134 - 153TitelAlphaNumFeldDottore
13154 - 156LänderkennzeichenAlphaNumFeldD
14157 - 162PostleitzahlAlphaNumFeld50354
15163 - 187OrtAlphaNumFeldHürth
16188 - 217StraßeAlphaNumFeldKlerikalstr. 33
17218 - 225PostfachAlphaNumFeld
18226 - 233GeburtsdatumDatum12121979
19234 - 236StaatsangehörigkeitAlphaNumFeldD
20237 - 238AdresskennzeichenAlphaNumFeld01
21239 - 250Aktenzeichen des SicherungsgläubigersAlphaNumFeld
22251 - 252ZielgruppenschlüsselAlphaNumFeld99
23253Aufsichtsfreier Versicherungsnehmer (Großrisiken)AlphaNumFeld
24254postalisches KennzeichenAlphaNumFeld
25255GeschlechtAlphaNumFeld1
26256SatznummerNumFeld1

Zeile 59: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999995
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45BBB
960 - 76Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1077 - 106KundengruppeAlphaNumFeld
11107 - 118Kontonummer 1AlphaNumFeld
12119 - 126BankleitzahlAlphaNumFeld
13127 - 156AbweichenderKontoinhaberAlphaNumFeld
14157 - 158Kommunikationstyp 1AlphaNumFeld
15159 - 178Kommunikationsnummer 1AlphaNumFeld
16179 - 180Kommunikationstyp 2AlphaNumFeld
17181 - 200Kommunikationsnummer 2AlphaNumFeld
18201 - 202Kommunikationstyp 3AlphaNumFeld
19203 - 222Kommunikationsnummer 3AlphaNumFeld
20223 - 224Kommunikationstyp 4AlphaNumFeld
21225 - 244Kommunikationsnummer 4AlphaNumFeld
22245Zahlungsart /-wegAlphaNumFeld2
23246FamilienstandAlphaNumFeld
24247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
25250 - 255Lfd. Personennummer im GeVoNumFeld
26256SatznummerNumFeld2

Zeile 60: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999995
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 44Kommunikationstyp 5AlphaNumFeld
945 - 104Kommunikationsnummer 5AlphaNumFeld
10105 - 106Kommunikationstyp 6AlphaNumFeld50
11107 - 166Kommunikationsnummer 6AlphaNumFeldwilhelm.fresy(a)example.com
12167 - 168Kommunikationstyp 7AlphaNumFeld
13169 - 228Kommunikationsnummer 7AlphaNumFeld
14229 - 230RechtsformAlphaNumFeld
15231 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
16256SatznummerNumFeld3

Satzart 0200 (SatzXml)

Zeile 61: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0200
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999995
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843InkassoartAlphaNumFeld2
944 - 51VertragsbeginnDatum04082004
1052 - 59VertragsablaufDatum01072008
1160 - 67HauptfälligkeitDatum01072005
1268ZahlungsweiseAlphaNumFeld1
1369VertragsstatusAlphaNumFeld1
1470 - 71AbgangsgrundAlphaNumFeld
1572 - 79AbgangsdatumDatum00000000
1680 - 89ÄnderungsgrundAlphaNumFeld01
1790 - 97ÄnderungsdatumDatum04082004
1898A, F, BAlphaNumFeld1
1999 - 103Anteil in %NumFeld00000
20104 - 112Auftrags-Nr. des VermittlersAlphaNumFeld
21113 - 115WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22116 - 127Gesamtbeitrag (Netto) in WährungseinheitenNumFeld000000011250
23128 - 157MehrzweckfeldAlphaNumFeld
24158Kennzeichen Vers.-Steuer freiAlphaNumFeld0
25159 - 175Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45BBB
26176 - 192Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
27193Aufsichtsfreier VertragAlphaNumFeld
28194Aufteilung Versicherungsteuer gemäß EG-RichtlinienAlphaNumFeld
29195 - 196Restlaufzeit des VertragesNumFeld03
30197 - 200Laufzeitrabatt in %NumFeld0000
31201 - 208AntragsdatumDatum30072008
32209 - 225Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
33226Spezifikation der Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
34227 - 243OrdnungsbegriffAlphaNumFeld
35244 - 246Währung der Dokumente für VNAlphaNumFeldEUR
36247Erweiterungssatz vorhandenAlphaNumFeld1
37248Einzahlung / AusschüttungAlphaNumFeld
38249 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
39256SatznummerNumFeld1

Satzart 0210.040 (SatzXml)

Zeile 62: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0210
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999995
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843VertragsstatusAlphaNumFeld1
944 - 51BeginnDatum04082004
1052 - 59AusschlussDatum00000000
1160 - 67ÄnderungsdatumDatum04082004
1268Summenart 1AlphaNumFeld
1369 - 71Währungsschlüssel 1AlphaNumFeld
1472 - 80Deckungssumme 1 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
1581Summenart 2AlphaNumFeld
1682 - 84Währungsschlüssel 2AlphaNumFeld
1785 - 93Deckungssumme 2 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
1894Summenart 3AlphaNumFeld
1995 - 97Währungsschlüssel 3AlphaNumFeld
2098 - 106Deckungssumme 3 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
21107Summenart 4AlphaNumFeld
22108 - 110Währungsschlüssel 4AlphaNumFeld
23111 - 119Deckungssumme 4 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
24120Kennzeichen für Jahres-MaximierungAlphaNumFeld
25121SelbstbehaltAlphaNumFeld
26122 - 125Allgemeine VersicherungsbedingungenNumFeld0000
27126SonderbedingungenAlphaNumFeld
28127 - 129WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
29130 - 141Zuschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
30142 - 153Abschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
31154 - 165Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000011250
32166 - 170AbschlussprovisionNumFeld00000
33171 - 175FolgeprovisionNumFeld00000
34176Kennzeichen für abweichende AbschlussprovisionAlphaNumFeld
35177Kennzeichen für abweichende FolgeprovisionAlphaNumFeld0
36178 - 179Restlaufzeit des VertragesNumFeld00
37180 - 183Laufzeitrabatt in %NumFeld0000
38184 - 188ProduktformAlphaNumFeld
39189 - 194Produktform gültig abNumFeld000000
40195 - 214ProduktnameAlphaNumFeld
41215 - 221ReferenznummerAlphaNumFeld
42222 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0211.040 (SatzXml)

Zeile 63: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0211
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999995
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 56Deckungssumme 1 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
957 - 70Deckungssumme 2 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1071 - 84Deckungssumme 3 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1185 - 98Deckungssumme 4 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1299 - 105ReferenznummerAlphaNumFeld
13106 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
14256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0220.040 (SatzXml)

Zeile 64: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999995
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld9001
949 - 50Ordnungs-Nummer für WagniszuatzNumFeld01
1051SatznummerAlphaNumFeld1
1152 - 54BerechnungseinheitNumFeld999
1255MengenschlüsselNumFeld1
1356 - 67WagnismengeNumFeld000000000001
1468 - 70WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
1571 - 83Beitrag je Berechnungseinheit und MengenschlüsselNumFeld0000000112500
1684 - 95Mindestbeitrag je Wagnis in WährungseinheitenNumFeld000000003000
1796 - 107Zuschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
18108 - 119Abschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
19120 - 131Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000011250
20132Summenart 1AlphaNumFeld7
21133 - 141Deckungssumme 1 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
22142Summenart 2AlphaNumFeld
23143 - 151Deckungssumme 2 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
24152Summenart 3AlphaNumFeld
25153 - 161Deckungssumme 3 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
26162Summenart 4AlphaNumFeld
27163 - 171Deckungssumme 4 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
28172Kennzeichen für Jahres-MaximierungAlphaNumFeld3
29173Kennung ErhöhungssatzAlphaNumFeld
30174 - 178Erhöhungssatz § 8, III AHBNumFeld00000
31179 - 186letzte Erhöhung § 8,III AHBDatum00000000
32187 - 194BeginnDatum00000000
33195 - 202AusschlussDatum00000000
34203 - 210ÄnderungsdatumDatum04082004
35211 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0221.040 (SatzXml)

Zeile 65: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999995
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld9001
949 - 50Ordnungs-Nummer für WagniszusatzNumFeld01
1051SatznummerAlphaNumFeld1
1152 - 65Deckungssumme 1 in WährungseinheitenNumFeld00001000000000
1266 - 79Deckungssumme 2 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1380 - 93Deckungssumme 3 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1494 - 107Deckungssumme 4 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
15108 - 114ReferenznummerAlphaNumFeld
16115 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0220.040 (SatzXml)

Zeile 66: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999995
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld9001
949 - 50Ordnungs-Nummer für Wagnis-TeilNumFeld01
1051SatznummerAlphaNumFeld2
1152 - 101WagnistextAlphaNumFeldPHV
12102 - 181WagnisbeschreibungAlphaNumFeld
13182 - 187Postleitzahl der RisikoanschriftAlphaNumFeld
14188 - 212RisikoortAlphaNumFeld
15213 - 242RisikostraßeAlphaNumFeld
16243 - 249ReferenznummerAlphaNumFeld
17250 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0100 (SatzXml)

Zeile 67: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999994
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843AnredeschluesselAlphaNumFeld1
944 - 73Name 1AlphaNumFeldFresy
1074 - 103Name 2AlphaNumFeld
11104 - 133Name 3AlphaNumFeldWilhelm
12134 - 153TitelAlphaNumFeldDottore
13154 - 156LänderkennzeichenAlphaNumFeldD
14157 - 162PostleitzahlAlphaNumFeld50354
15163 - 187OrtAlphaNumFeldHürth
16188 - 217StraßeAlphaNumFeldKlerikalstr. 33
17218 - 225PostfachAlphaNumFeld
18226 - 233GeburtsdatumDatum12121979
19234 - 236StaatsangehörigkeitAlphaNumFeldD
20237 - 238AdresskennzeichenAlphaNumFeld01
21239 - 250Aktenzeichen des SicherungsgläubigersAlphaNumFeld
22251 - 252ZielgruppenschlüsselAlphaNumFeld99
23253Aufsichtsfreier Versicherungsnehmer (Großrisiken)AlphaNumFeld
24254postalisches KennzeichenAlphaNumFeld
25255GeschlechtAlphaNumFeld1
26256SatznummerNumFeld1

Zeile 68: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999994
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45BBB
960 - 76Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1077 - 106KundengruppeAlphaNumFeld
11107 - 118Kontonummer 1AlphaNumFeld
12119 - 126BankleitzahlAlphaNumFeld
13127 - 156AbweichenderKontoinhaberAlphaNumFeld
14157 - 158Kommunikationstyp 1AlphaNumFeld
15159 - 178Kommunikationsnummer 1AlphaNumFeld
16179 - 180Kommunikationstyp 2AlphaNumFeld
17181 - 200Kommunikationsnummer 2AlphaNumFeld
18201 - 202Kommunikationstyp 3AlphaNumFeld
19203 - 222Kommunikationsnummer 3AlphaNumFeld
20223 - 224Kommunikationstyp 4AlphaNumFeld
21225 - 244Kommunikationsnummer 4AlphaNumFeld
22245Zahlungsart /-wegAlphaNumFeld2
23246FamilienstandAlphaNumFeld
24247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
25250 - 255Lfd. Personennummer im GeVoNumFeld
26256SatznummerNumFeld2

Zeile 69: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999994
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 44Kommunikationstyp 5AlphaNumFeld
945 - 104Kommunikationsnummer 5AlphaNumFeld
10105 - 106Kommunikationstyp 6AlphaNumFeld50
11107 - 166Kommunikationsnummer 6AlphaNumFeldwilhelm.fresy(a)example.com
12167 - 168Kommunikationstyp 7AlphaNumFeld
13169 - 228Kommunikationsnummer 7AlphaNumFeld
14229 - 230RechtsformAlphaNumFeld
15231 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
16256SatznummerNumFeld3

Satzart 0200 (SatzXml)

Zeile 70: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0200
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999994
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843InkassoartAlphaNumFeld2
944 - 51VertragsbeginnDatum04082004
1052 - 59VertragsablaufDatum01082008
1160 - 67HauptfälligkeitDatum01082004
1268ZahlungsweiseAlphaNumFeld1
1369VertragsstatusAlphaNumFeld1
1470 - 71AbgangsgrundAlphaNumFeld
1572 - 79AbgangsdatumDatum00000000
1680 - 89ÄnderungsgrundAlphaNumFeld01
1790 - 97ÄnderungsdatumDatum04082004
1898A, F, BAlphaNumFeld1
1999 - 103Anteil in %NumFeld00000
20104 - 112Auftrags-Nr. des VermittlersAlphaNumFeld
21113 - 115WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22116 - 127Gesamtbeitrag (Netto) in WährungseinheitenNumFeld000000009000
23128 - 157MehrzweckfeldAlphaNumFeld
24158Kennzeichen Vers.-Steuer freiAlphaNumFeld0
25159 - 175Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45BBB
26176 - 192Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
27193Aufsichtsfreier VertragAlphaNumFeld
28194Aufteilung Versicherungsteuer gemäß EG-RichtlinienAlphaNumFeld
29195 - 196Restlaufzeit des VertragesNumFeld04
30197 - 200Laufzeitrabatt in %NumFeld0000
31201 - 208AntragsdatumDatum30072004
32209 - 225Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
33226Spezifikation der Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
34227 - 243OrdnungsbegriffAlphaNumFeld
35244 - 246Währung der Dokumente für VNAlphaNumFeldEUR
36247Erweiterungssatz vorhandenAlphaNumFeld1
37248Einzahlung / AusschüttungAlphaNumFeld
38249 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
39256SatznummerNumFeld1

Satzart 0210.040 (SatzXml)

Zeile 71: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0210
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999994
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843VertragsstatusAlphaNumFeld1
944 - 51BeginnDatum04082004
1052 - 59AusschlussDatum00000000
1160 - 67ÄnderungsdatumDatum04082004
1268Summenart 1AlphaNumFeld
1369 - 71Währungsschlüssel 1AlphaNumFeld
1472 - 80Deckungssumme 1 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
1581Summenart 2AlphaNumFeld
1682 - 84Währungsschlüssel 2AlphaNumFeld
1785 - 93Deckungssumme 2 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
1894Summenart 3AlphaNumFeld
1995 - 97Währungsschlüssel 3AlphaNumFeld
2098 - 106Deckungssumme 3 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
21107Summenart 4AlphaNumFeld
22108 - 110Währungsschlüssel 4AlphaNumFeld
23111 - 119Deckungssumme 4 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
24120Kennzeichen für Jahres-MaximierungAlphaNumFeld
25121SelbstbehaltAlphaNumFeld
26122 - 125Allgemeine VersicherungsbedingungenNumFeld0000
27126SonderbedingungenAlphaNumFeld
28127 - 129WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
29130 - 141Zuschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
30142 - 153Abschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
31154 - 165Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000009000
32166 - 170AbschlussprovisionNumFeld00000
33171 - 175FolgeprovisionNumFeld00000
34176Kennzeichen für abweichende AbschlussprovisionAlphaNumFeld
35177Kennzeichen für abweichende FolgeprovisionAlphaNumFeld0
36178 - 179Restlaufzeit des VertragesNumFeld00
37180 - 183Laufzeitrabatt in %NumFeld0000
38184 - 188ProduktformAlphaNumFeld
39189 - 194Produktform gültig abNumFeld000000
40195 - 214ProduktnameAlphaNumFeld
41215 - 221ReferenznummerAlphaNumFeld
42222 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0211.040 (SatzXml)

Zeile 72: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0211
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999994
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 56Deckungssumme 1 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
957 - 70Deckungssumme 2 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1071 - 84Deckungssumme 3 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1185 - 98Deckungssumme 4 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1299 - 105ReferenznummerAlphaNumFeld
13106 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
14256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0220.040 (SatzXml)

Zeile 73: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999994
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld3001
949 - 50Ordnungs-Nummer für WagniszuatzNumFeld01
1051SatznummerAlphaNumFeld1
1152 - 54BerechnungseinheitNumFeld999
1255MengenschlüsselNumFeld1
1356 - 67WagnismengeNumFeld000000000001
1468 - 70WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
1571 - 83Beitrag je Berechnungseinheit und MengenschlüsselNumFeld0000000090000
1684 - 95Mindestbeitrag je Wagnis in WährungseinheitenNumFeld000000003000
1796 - 107Zuschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
18108 - 119Abschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
19120 - 131Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000009000
20132Summenart 1AlphaNumFeld7
21133 - 141Deckungssumme 1 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
22142Summenart 2AlphaNumFeld
23143 - 151Deckungssumme 2 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
24152Summenart 3AlphaNumFeld
25153 - 161Deckungssumme 3 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
26162Summenart 4AlphaNumFeld
27163 - 171Deckungssumme 4 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
28172Kennzeichen für Jahres-MaximierungAlphaNumFeld3
29173Kennung ErhöhungssatzAlphaNumFeld
30174 - 178Erhöhungssatz § 8, III AHBNumFeld00000
31179 - 186letzte Erhöhung § 8,III AHBDatum00000000
32187 - 194BeginnDatum00000000
33195 - 202AusschlussDatum00000000
34203 - 210ÄnderungsdatumDatum04082004
35211 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0221.040 (SatzXml)

Zeile 74: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999994
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld3001
949 - 50Ordnungs-Nummer für WagniszusatzNumFeld01
1051SatznummerAlphaNumFeld1
1152 - 65Deckungssumme 1 in WährungseinheitenNumFeld00001000000000
1266 - 79Deckungssumme 2 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1380 - 93Deckungssumme 3 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1494 - 107Deckungssumme 4 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
15108 - 114ReferenznummerAlphaNumFeld
16115 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0220.040 (SatzXml)

Zeile 75: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999994
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld3001
949 - 50Ordnungs-Nummer für WagniszuatzNumFeld02
1051SatznummerAlphaNumFeld1
1152 - 54BerechnungseinheitNumFeld999
1255MengenschlüsselNumFeld1
1356 - 67WagnismengeNumFeld000000000001
1468 - 70WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
1571 - 83Beitrag je Berechnungseinheit und MengenschlüsselNumFeld0000000000000
1684 - 95Mindestbeitrag je Wagnis in WährungseinheitenNumFeld000000000000
1796 - 107Zuschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
18108 - 119Abschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
19120 - 131Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
20132Summenart 1AlphaNumFeld7
21133 - 141Deckungssumme 1 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
22142Summenart 2AlphaNumFeld
23143 - 151Deckungssumme 2 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
24152Summenart 3AlphaNumFeld
25153 - 161Deckungssumme 3 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
26162Summenart 4AlphaNumFeld
27163 - 171Deckungssumme 4 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
28172Kennzeichen für Jahres-MaximierungAlphaNumFeld3
29173Kennung ErhöhungssatzAlphaNumFeld
30174 - 178Erhöhungssatz § 8, III AHBNumFeld00000
31179 - 186letzte Erhöhung § 8,III AHBDatum00000000
32187 - 194BeginnDatum00000000
33195 - 202AusschlussDatum00000000
34203 - 210ÄnderungsdatumDatum04082004
35211 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0221.040 (SatzXml)

Zeile 76: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999994
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld3001
949 - 50Ordnungs-Nummer für WagniszusatzNumFeld02
1051SatznummerAlphaNumFeld1
1152 - 65Deckungssumme 1 in WährungseinheitenNumFeld00001000000000
1266 - 79Deckungssumme 2 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1380 - 93Deckungssumme 3 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1494 - 107Deckungssumme 4 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
15108 - 114ReferenznummerAlphaNumFeld
16115 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0220.040 (SatzXml)

Zeile 77: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999994
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld3001
949 - 50Ordnungs-Nummer für Wagnis-TeilNumFeld01
1051SatznummerAlphaNumFeld2
1152 - 101WagnistextAlphaNumFeldHunde
12102 - 181WagnisbeschreibungAlphaNumFeld
13182 - 187Postleitzahl der RisikoanschriftAlphaNumFeld
14188 - 212RisikoortAlphaNumFeld
15213 - 242RisikostraßeAlphaNumFeld
16243 - 249ReferenznummerAlphaNumFeld
17250 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0220.040 (SatzXml)

Zeile 78: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999994
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld3001
949 - 50Ordnungs-Nummer für Wagnis-TeilNumFeld02
1051SatznummerAlphaNumFeld2
1152 - 101WagnistextAlphaNumFeldHunde
12102 - 181WagnisbeschreibungAlphaNumFeldSpitzdackelmopski
13182 - 187Postleitzahl der RisikoanschriftAlphaNumFeld
14188 - 212RisikoortAlphaNumFeld
15213 - 242RisikostraßeAlphaNumFeld
16243 - 249ReferenznummerAlphaNumFeld
17250 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0100 (SatzXml)

Zeile 79: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999993
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843AnredeschluesselAlphaNumFeld1
944 - 73Name 1AlphaNumFeldFresy
1074 - 103Name 2AlphaNumFeld
11104 - 133Name 3AlphaNumFeldWilhelm
12134 - 153TitelAlphaNumFeldDottore
13154 - 156LänderkennzeichenAlphaNumFeldD
14157 - 162PostleitzahlAlphaNumFeld50354
15163 - 187OrtAlphaNumFeldHürth
16188 - 217StraßeAlphaNumFeldKlerikalstr. 33
17218 - 225PostfachAlphaNumFeld
18226 - 233GeburtsdatumDatum12121979
19234 - 236StaatsangehörigkeitAlphaNumFeldD
20237 - 238AdresskennzeichenAlphaNumFeld01
21239 - 250Aktenzeichen des SicherungsgläubigersAlphaNumFeld
22251 - 252ZielgruppenschlüsselAlphaNumFeld99
23253Aufsichtsfreier Versicherungsnehmer (Großrisiken)AlphaNumFeld
24254postalisches KennzeichenAlphaNumFeld
25255GeschlechtAlphaNumFeld1
26256SatznummerNumFeld1

Zeile 80: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999993
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45BBB
960 - 76Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1077 - 106KundengruppeAlphaNumFeld
11107 - 118Kontonummer 1AlphaNumFeld
12119 - 126BankleitzahlAlphaNumFeld
13127 - 156AbweichenderKontoinhaberAlphaNumFeld
14157 - 158Kommunikationstyp 1AlphaNumFeld
15159 - 178Kommunikationsnummer 1AlphaNumFeld
16179 - 180Kommunikationstyp 2AlphaNumFeld
17181 - 200Kommunikationsnummer 2AlphaNumFeld
18201 - 202Kommunikationstyp 3AlphaNumFeld
19203 - 222Kommunikationsnummer 3AlphaNumFeld
20223 - 224Kommunikationstyp 4AlphaNumFeld
21225 - 244Kommunikationsnummer 4AlphaNumFeld
22245Zahlungsart /-wegAlphaNumFeld2
23246FamilienstandAlphaNumFeld
24247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
25250 - 255Lfd. Personennummer im GeVoNumFeld
26256SatznummerNumFeld2

Zeile 81: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999993
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 44Kommunikationstyp 5AlphaNumFeld
945 - 104Kommunikationsnummer 5AlphaNumFeld
10105 - 106Kommunikationstyp 6AlphaNumFeld50
11107 - 166Kommunikationsnummer 6AlphaNumFeldwilhelm.fresy(a)example.com
12167 - 168Kommunikationstyp 7AlphaNumFeld
13169 - 228Kommunikationsnummer 7AlphaNumFeld
14229 - 230RechtsformAlphaNumFeld
15231 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
16256SatznummerNumFeld3

Satzart 0200 (SatzXml)

Zeile 82: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0200
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999993
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843InkassoartAlphaNumFeld2
944 - 51VertragsbeginnDatum04082004
1052 - 59VertragsablaufDatum01082008
1160 - 67HauptfälligkeitDatum01082004
1268ZahlungsweiseAlphaNumFeld1
1369VertragsstatusAlphaNumFeld1
1470 - 71AbgangsgrundAlphaNumFeld
1572 - 79AbgangsdatumDatum00000000
1680 - 89ÄnderungsgrundAlphaNumFeld01
1790 - 97ÄnderungsdatumDatum04082004
1898A, F, BAlphaNumFeld1
1999 - 103Anteil in %NumFeld00000
20104 - 112Auftrags-Nr. des VermittlersAlphaNumFeld
21113 - 115WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22116 - 127Gesamtbeitrag (Netto) in WährungseinheitenNumFeld000000019810
23128 - 157MehrzweckfeldAlphaNumFeld
24158Kennzeichen Vers.-Steuer freiAlphaNumFeld0
25159 - 175Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45BBB
26176 - 192Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
27193Aufsichtsfreier VertragAlphaNumFeld
28194Aufteilung Versicherungsteuer gemäß EG-RichtlinienAlphaNumFeld
29195 - 196Restlaufzeit des VertragesNumFeld04
30197 - 200Laufzeitrabatt in %NumFeld0000
31201 - 208AntragsdatumDatum30072004
32209 - 225Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
33226Spezifikation der Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
34227 - 243OrdnungsbegriffAlphaNumFeld
35244 - 246Währung der Dokumente für VNAlphaNumFeldEUR
36247Erweiterungssatz vorhandenAlphaNumFeld1
37248Einzahlung / AusschüttungAlphaNumFeld
38249 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
39256SatznummerNumFeld1

Satzart 0210.040 (SatzXml)

Zeile 83: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0210
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999993
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843VertragsstatusAlphaNumFeld1
944 - 51BeginnDatum04082004
1052 - 59AusschlussDatum00000000
1160 - 67ÄnderungsdatumDatum04082004
1268Summenart 1AlphaNumFeld
1369 - 71Währungsschlüssel 1AlphaNumFeld
1472 - 80Deckungssumme 1 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
1581Summenart 2AlphaNumFeld
1682 - 84Währungsschlüssel 2AlphaNumFeld
1785 - 93Deckungssumme 2 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
1894Summenart 3AlphaNumFeld
1995 - 97Währungsschlüssel 3AlphaNumFeld
2098 - 106Deckungssumme 3 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
21107Summenart 4AlphaNumFeld
22108 - 110Währungsschlüssel 4AlphaNumFeld
23111 - 119Deckungssumme 4 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
24120Kennzeichen für Jahres-MaximierungAlphaNumFeld
25121SelbstbehaltAlphaNumFeld
26122 - 125Allgemeine VersicherungsbedingungenNumFeld0000
27126SonderbedingungenAlphaNumFeld
28127 - 129WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
29130 - 141Zuschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
30142 - 153Abschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
31154 - 165Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000019810
32166 - 170AbschlussprovisionNumFeld00000
33171 - 175FolgeprovisionNumFeld00000
34176Kennzeichen für abweichende AbschlussprovisionAlphaNumFeld
35177Kennzeichen für abweichende FolgeprovisionAlphaNumFeld0
36178 - 179Restlaufzeit des VertragesNumFeld00
37180 - 183Laufzeitrabatt in %NumFeld0000
38184 - 188ProduktformAlphaNumFeld
39189 - 194Produktform gültig abNumFeld000000
40195 - 214ProduktnameAlphaNumFeld
41215 - 221ReferenznummerAlphaNumFeld
42222 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0211.040 (SatzXml)

Zeile 84: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0211
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999993
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 56Deckungssumme 1 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
957 - 70Deckungssumme 2 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1071 - 84Deckungssumme 3 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1185 - 98Deckungssumme 4 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1299 - 105ReferenznummerAlphaNumFeld
13106 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
14256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0220.040 (SatzXml)

Zeile 85: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999993
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld8007
949 - 50Ordnungs-Nummer für WagniszuatzNumFeld01
1051SatznummerAlphaNumFeld1
1152 - 54BerechnungseinheitNumFeld100
1255MengenschlüsselNumFeld1
1356 - 67WagnismengeNumFeld000000000007
1468 - 70WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
1571 - 83Beitrag je Berechnungseinheit und MengenschlüsselNumFeld0000000198100
1684 - 95Mindestbeitrag je Wagnis in WährungseinheitenNumFeld000000003000
1796 - 107Zuschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
18108 - 119Abschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
19120 - 131Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000019810
20132Summenart 1AlphaNumFeld7
21133 - 141Deckungssumme 1 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
22142Summenart 2AlphaNumFeld
23143 - 151Deckungssumme 2 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
24152Summenart 3AlphaNumFeld
25153 - 161Deckungssumme 3 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
26162Summenart 4AlphaNumFeld
27163 - 171Deckungssumme 4 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
28172Kennzeichen für Jahres-MaximierungAlphaNumFeld3
29173Kennung ErhöhungssatzAlphaNumFeld
30174 - 178Erhöhungssatz § 8, III AHBNumFeld00000
31179 - 186letzte Erhöhung § 8,III AHBDatum00000000
32187 - 194BeginnDatum00000000
33195 - 202AusschlussDatum00000000
34203 - 210ÄnderungsdatumDatum04082004
35211 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0221.040 (SatzXml)

Zeile 86: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999993
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld8007
949 - 50Ordnungs-Nummer für WagniszusatzNumFeld01
1051SatznummerAlphaNumFeld1
1152 - 65Deckungssumme 1 in WährungseinheitenNumFeld00001000000000
1266 - 79Deckungssumme 2 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1380 - 93Deckungssumme 3 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1494 - 107Deckungssumme 4 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
15108 - 114ReferenznummerAlphaNumFeld
16115 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0220.040 (SatzXml)

Zeile 87: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999993
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld8007
949 - 50Ordnungs-Nummer für Wagnis-TeilNumFeld01
1051SatznummerAlphaNumFeld2
1152 - 101WagnistextAlphaNumFeldHaus- und Grundbesitzer
12102 - 181WagnisbeschreibungAlphaNumFeld50354 Hürth;Klerikalstr. 21
13182 - 187Postleitzahl der RisikoanschriftAlphaNumFeld
14188 - 212RisikoortAlphaNumFeld
15213 - 242RisikostraßeAlphaNumFeld
16243 - 249ReferenznummerAlphaNumFeld
17250 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0100 (SatzXml)

Zeile 88: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999992
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843AnredeschluesselAlphaNumFeld1
944 - 73Name 1AlphaNumFeldFresy
1074 - 103Name 2AlphaNumFeld
11104 - 133Name 3AlphaNumFeldWilhelm
12134 - 153TitelAlphaNumFeldDottore
13154 - 156LänderkennzeichenAlphaNumFeldD
14157 - 162PostleitzahlAlphaNumFeld50354
15163 - 187OrtAlphaNumFeldHürth
16188 - 217StraßeAlphaNumFeldKlerikalstr. 33
17218 - 225PostfachAlphaNumFeld
18226 - 233GeburtsdatumDatum12121979
19234 - 236StaatsangehörigkeitAlphaNumFeldD
20237 - 238AdresskennzeichenAlphaNumFeld01
21239 - 250Aktenzeichen des SicherungsgläubigersAlphaNumFeld
22251 - 252ZielgruppenschlüsselAlphaNumFeld99
23253Aufsichtsfreier Versicherungsnehmer (Großrisiken)AlphaNumFeld
24254postalisches KennzeichenAlphaNumFeld
25255GeschlechtAlphaNumFeld1
26256SatznummerNumFeld1

Zeile 89: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999992
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45BBB
960 - 76Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1077 - 106KundengruppeAlphaNumFeld
11107 - 118Kontonummer 1AlphaNumFeld
12119 - 126BankleitzahlAlphaNumFeld
13127 - 156AbweichenderKontoinhaberAlphaNumFeld
14157 - 158Kommunikationstyp 1AlphaNumFeld
15159 - 178Kommunikationsnummer 1AlphaNumFeld
16179 - 180Kommunikationstyp 2AlphaNumFeld
17181 - 200Kommunikationsnummer 2AlphaNumFeld
18201 - 202Kommunikationstyp 3AlphaNumFeld
19203 - 222Kommunikationsnummer 3AlphaNumFeld
20223 - 224Kommunikationstyp 4AlphaNumFeld
21225 - 244Kommunikationsnummer 4AlphaNumFeld
22245Zahlungsart /-wegAlphaNumFeld2
23246FamilienstandAlphaNumFeld
24247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
25250 - 255Lfd. Personennummer im GeVoNumFeld
26256SatznummerNumFeld2

Zeile 90: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999992
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 44Kommunikationstyp 5AlphaNumFeld
945 - 104Kommunikationsnummer 5AlphaNumFeld
10105 - 106Kommunikationstyp 6AlphaNumFeld50
11107 - 166Kommunikationsnummer 6AlphaNumFeldwilhelm.fresy(a)example.com
12167 - 168Kommunikationstyp 7AlphaNumFeld
13169 - 228Kommunikationsnummer 7AlphaNumFeld
14229 - 230RechtsformAlphaNumFeld
15231 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
16256SatznummerNumFeld3

Satzart 0200 (SatzXml)

Zeile 91: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0200
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999992
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843InkassoartAlphaNumFeld2
944 - 51VertragsbeginnDatum04082004
1052 - 59VertragsablaufDatum01082008
1160 - 67HauptfälligkeitDatum01082004
1268ZahlungsweiseAlphaNumFeld1
1369VertragsstatusAlphaNumFeld1
1470 - 71AbgangsgrundAlphaNumFeld
1572 - 79AbgangsdatumDatum00000000
1680 - 89ÄnderungsgrundAlphaNumFeld01
1790 - 97ÄnderungsdatumDatum04082004
1898A, F, BAlphaNumFeld1
1999 - 103Anteil in %NumFeld00000
20104 - 112Auftrags-Nr. des VermittlersAlphaNumFeld
21113 - 115WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22116 - 127Gesamtbeitrag (Netto) in WährungseinheitenNumFeld000000007640
23128 - 157MehrzweckfeldAlphaNumFeld
24158Kennzeichen Vers.-Steuer freiAlphaNumFeld0
25159 - 175Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45BBB
26176 - 192Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
27193Aufsichtsfreier VertragAlphaNumFeld
28194Aufteilung Versicherungsteuer gemäß EG-RichtlinienAlphaNumFeld
29195 - 196Restlaufzeit des VertragesNumFeld04
30197 - 200Laufzeitrabatt in %NumFeld0000
31201 - 208AntragsdatumDatum30072004
32209 - 225Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
33226Spezifikation der Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
34227 - 243OrdnungsbegriffAlphaNumFeld
35244 - 246Währung der Dokumente für VNAlphaNumFeldEUR
36247Erweiterungssatz vorhandenAlphaNumFeld1
37248Einzahlung / AusschüttungAlphaNumFeld
38249 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
39256SatznummerNumFeld1

Satzart 0210.040 (SatzXml)

Zeile 92: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0210
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999992
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843VertragsstatusAlphaNumFeld1
944 - 51BeginnDatum04082004
1052 - 59AusschlussDatum00000000
1160 - 67ÄnderungsdatumDatum04082004
1268Summenart 1AlphaNumFeld
1369 - 71Währungsschlüssel 1AlphaNumFeld
1472 - 80Deckungssumme 1 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
1581Summenart 2AlphaNumFeld
1682 - 84Währungsschlüssel 2AlphaNumFeld
1785 - 93Deckungssumme 2 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
1894Summenart 3AlphaNumFeld
1995 - 97Währungsschlüssel 3AlphaNumFeld
2098 - 106Deckungssumme 3 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
21107Summenart 4AlphaNumFeld
22108 - 110Währungsschlüssel 4AlphaNumFeld
23111 - 119Deckungssumme 4 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
24120Kennzeichen für Jahres-MaximierungAlphaNumFeld
25121SelbstbehaltAlphaNumFeld
26122 - 125Allgemeine VersicherungsbedingungenNumFeld0000
27126SonderbedingungenAlphaNumFeld
28127 - 129WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
29130 - 141Zuschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
30142 - 153Abschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
31154 - 165Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000007640
32166 - 170AbschlussprovisionNumFeld00000
33171 - 175FolgeprovisionNumFeld00000
34176Kennzeichen für abweichende AbschlussprovisionAlphaNumFeld
35177Kennzeichen für abweichende FolgeprovisionAlphaNumFeld0
36178 - 179Restlaufzeit des VertragesNumFeld00
37180 - 183Laufzeitrabatt in %NumFeld0000
38184 - 188ProduktformAlphaNumFeld
39189 - 194Produktform gültig abNumFeld000000
40195 - 214ProduktnameAlphaNumFeld
41215 - 221ReferenznummerAlphaNumFeld
42222 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0211.040 (SatzXml)

Zeile 93: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0211
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999992
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 56Deckungssumme 1 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
957 - 70Deckungssumme 2 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1071 - 84Deckungssumme 3 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1185 - 98Deckungssumme 4 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1299 - 105ReferenznummerAlphaNumFeld
13106 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
14256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0220.040 (SatzXml)

Zeile 94: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999992
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld0200
949 - 50Ordnungs-Nummer für WagniszuatzNumFeld01
1051SatznummerAlphaNumFeld1
1152 - 54BerechnungseinheitNumFeld999
1255MengenschlüsselNumFeld1
1356 - 67WagnismengeNumFeld000000010000
1468 - 70WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
1571 - 83Beitrag je Berechnungseinheit und MengenschlüsselNumFeld0000000076400
1684 - 95Mindestbeitrag je Wagnis in WährungseinheitenNumFeld000000003000
1796 - 107Zuschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
18108 - 119Abschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
19120 - 131Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000007640
20132Summenart 1AlphaNumFeld7
21133 - 141Deckungssumme 1 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
22142Summenart 2AlphaNumFeld
23143 - 151Deckungssumme 2 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
24152Summenart 3AlphaNumFeld
25153 - 161Deckungssumme 3 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
26162Summenart 4AlphaNumFeld
27163 - 171Deckungssumme 4 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
28172Kennzeichen für Jahres-MaximierungAlphaNumFeld0
29173Kennung ErhöhungssatzAlphaNumFeld
30174 - 178Erhöhungssatz § 8, III AHBNumFeld00000
31179 - 186letzte Erhöhung § 8,III AHBDatum00000000
32187 - 194BeginnDatum00000000
33195 - 202AusschlussDatum00000000
34203 - 210ÄnderungsdatumDatum04082004
35211 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0221.040 (SatzXml)

Zeile 95: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999992
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld0200
949 - 50Ordnungs-Nummer für WagniszusatzNumFeld01
1051SatznummerAlphaNumFeld1
1152 - 65Deckungssumme 1 in WährungseinheitenNumFeld00001000000000
1266 - 79Deckungssumme 2 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1380 - 93Deckungssumme 3 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1494 - 107Deckungssumme 4 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
15108 - 114ReferenznummerAlphaNumFeld
16115 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0220.040 (SatzXml)

Zeile 96: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999992
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld0200
949 - 50Ordnungs-Nummer für Wagnis-TeilNumFeld01
1051SatznummerAlphaNumFeld2
1152 - 101WagnistextAlphaNumFeldO-Tank
12102 - 181WagnisbeschreibungAlphaNumFeld50354 Hürth;Klerikalstr. 21
13182 - 187Postleitzahl der RisikoanschriftAlphaNumFeld
14188 - 212RisikoortAlphaNumFeld
15213 - 242RisikostraßeAlphaNumFeld
16243 - 249ReferenznummerAlphaNumFeld
17250 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0100 (SatzXml)

Zeile 97: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999991
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843AnredeschluesselAlphaNumFeld1
944 - 73Name 1AlphaNumFeldFresy
1074 - 103Name 2AlphaNumFeld
11104 - 133Name 3AlphaNumFeldWilhelm
12134 - 153TitelAlphaNumFeldDottore
13154 - 156LänderkennzeichenAlphaNumFeldD
14157 - 162PostleitzahlAlphaNumFeld50354
15163 - 187OrtAlphaNumFeldHürth
16188 - 217StraßeAlphaNumFeldKlerikalstr. 33
17218 - 225PostfachAlphaNumFeld
18226 - 233GeburtsdatumDatum12121979
19234 - 236StaatsangehörigkeitAlphaNumFeldD
20237 - 238AdresskennzeichenAlphaNumFeld01
21239 - 250Aktenzeichen des SicherungsgläubigersAlphaNumFeld
22251 - 252ZielgruppenschlüsselAlphaNumFeld99
23253Aufsichtsfreier Versicherungsnehmer (Großrisiken)AlphaNumFeld
24254postalisches KennzeichenAlphaNumFeld
25255GeschlechtAlphaNumFeld1
26256SatznummerNumFeld1

Zeile 98: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999991
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45BBB
960 - 76Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1077 - 106KundengruppeAlphaNumFeld
11107 - 118Kontonummer 1AlphaNumFeld
12119 - 126BankleitzahlAlphaNumFeld
13127 - 156AbweichenderKontoinhaberAlphaNumFeld
14157 - 158Kommunikationstyp 1AlphaNumFeld
15159 - 178Kommunikationsnummer 1AlphaNumFeld
16179 - 180Kommunikationstyp 2AlphaNumFeld
17181 - 200Kommunikationsnummer 2AlphaNumFeld
18201 - 202Kommunikationstyp 3AlphaNumFeld
19203 - 222Kommunikationsnummer 3AlphaNumFeld
20223 - 224Kommunikationstyp 4AlphaNumFeld
21225 - 244Kommunikationsnummer 4AlphaNumFeld
22245Zahlungsart /-wegAlphaNumFeld2
23246FamilienstandAlphaNumFeld
24247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
25250 - 255Lfd. Personennummer im GeVoNumFeld
26256SatznummerNumFeld2

Zeile 99: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999991
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 44Kommunikationstyp 5AlphaNumFeld
945 - 104Kommunikationsnummer 5AlphaNumFeld
10105 - 106Kommunikationstyp 6AlphaNumFeld50
11107 - 166Kommunikationsnummer 6AlphaNumFeldwilhelm.fresy(a)example.com
12167 - 168Kommunikationstyp 7AlphaNumFeld
13169 - 228Kommunikationsnummer 7AlphaNumFeld
14229 - 230RechtsformAlphaNumFeld
15231 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
16256SatznummerNumFeld3

Satzart 0200 (SatzXml)

Zeile 100: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0200
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999991
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843InkassoartAlphaNumFeld2
944 - 51VertragsbeginnDatum04082004
1052 - 59VertragsablaufDatum01092005
1160 - 67HauptfälligkeitDatum01092004
1268ZahlungsweiseAlphaNumFeld6
1369VertragsstatusAlphaNumFeld1
1470 - 71AbgangsgrundAlphaNumFeld
1572 - 79AbgangsdatumDatum00000000
1680 - 89ÄnderungsgrundAlphaNumFeld01
1790 - 97ÄnderungsdatumDatum04082004
1898A, F, BAlphaNumFeld1
1999 - 103Anteil in %NumFeld00000
20104 - 112Auftrags-Nr. des VermittlersAlphaNumFeld
21113 - 115WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22116 - 127Gesamtbeitrag (Netto) in WährungseinheitenNumFeld000000063000
23128 - 157MehrzweckfeldAlphaNumFeld
24158Kennzeichen Vers.-Steuer freiAlphaNumFeld0
25159 - 175Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45BBB
26176 - 192Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
27193Aufsichtsfreier VertragAlphaNumFeld
28194Aufteilung Versicherungsteuer gemäß EG-RichtlinienAlphaNumFeld
29195 - 196Restlaufzeit des VertragesNumFeld01
30197 - 200Laufzeitrabatt in %NumFeld0000
31201 - 208AntragsdatumDatum30072004
32209 - 225Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
33226Spezifikation der Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
34227 - 243OrdnungsbegriffAlphaNumFeld
35244 - 246Währung der Dokumente für VNAlphaNumFeldEUR
36247Erweiterungssatz vorhandenAlphaNumFeld1
37248Einzahlung / AusschüttungAlphaNumFeld
38249 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
39256SatznummerNumFeld1

Satzart 0210.040 (SatzXml)

Zeile 101: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0210
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999991
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843VertragsstatusAlphaNumFeld2
944 - 51BeginnDatum04082004
1052 - 59AusschlussDatum00000000
1160 - 67ÄnderungsdatumDatum04082004
1268Summenart 1AlphaNumFeld
1369 - 71Währungsschlüssel 1AlphaNumFeld
1472 - 80Deckungssumme 1 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
1581Summenart 2AlphaNumFeld
1682 - 84Währungsschlüssel 2AlphaNumFeld
1785 - 93Deckungssumme 2 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
1894Summenart 3AlphaNumFeld
1995 - 97Währungsschlüssel 3AlphaNumFeld
2098 - 106Deckungssumme 3 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
21107Summenart 4AlphaNumFeld
22108 - 110Währungsschlüssel 4AlphaNumFeld
23111 - 119Deckungssumme 4 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
24120Kennzeichen für Jahres-MaximierungAlphaNumFeld
25121SelbstbehaltAlphaNumFeld
26122 - 125Allgemeine VersicherungsbedingungenNumFeld0000
27126SonderbedingungenAlphaNumFeld
28127 - 129WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
29130 - 141Zuschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
30142 - 153Abschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
31154 - 165Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000063000
32166 - 170AbschlussprovisionNumFeld00000
33171 - 175FolgeprovisionNumFeld00000
34176Kennzeichen für abweichende AbschlussprovisionAlphaNumFeld
35177Kennzeichen für abweichende FolgeprovisionAlphaNumFeld0
36178 - 179Restlaufzeit des VertragesNumFeld00
37180 - 183Laufzeitrabatt in %NumFeld0000
38184 - 188ProduktformAlphaNumFeld
39189 - 194Produktform gültig abNumFeld000000
40195 - 214ProduktnameAlphaNumFeld
41215 - 221ReferenznummerAlphaNumFeld
42222 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0211.040 (SatzXml)

Zeile 102: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0211
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999991
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 56Deckungssumme 1 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
957 - 70Deckungssumme 2 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1071 - 84Deckungssumme 3 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1185 - 98Deckungssumme 4 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1299 - 105ReferenznummerAlphaNumFeld
13106 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
14256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0220.040 (SatzXml)

Zeile 103: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999991
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld1591
949 - 50Ordnungs-Nummer für WagniszuatzNumFeld01
1051SatznummerAlphaNumFeld1
1152 - 54BerechnungseinheitNumFeld006
1255MengenschlüsselNumFeld1
1356 - 67WagnismengeNumFeld000001000000
1468 - 70WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
1571 - 83Beitrag je Berechnungseinheit und MengenschlüsselNumFeld0000000630000
1684 - 95Mindestbeitrag je Wagnis in WährungseinheitenNumFeld000000003000
1796 - 107Zuschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
18108 - 119Abschlagsbetrag in WährungseinheitenNumFeld000000000000
19120 - 131Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000063000
20132Summenart 1AlphaNumFeld7
21133 - 141Deckungssumme 1 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
22142Summenart 2AlphaNumFeld
23143 - 151Deckungssumme 2 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
24152Summenart 3AlphaNumFeld
25153 - 161Deckungssumme 3 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
26162Summenart 4AlphaNumFeld
27163 - 171Deckungssumme 4 in Tausend WährungseinheitenNumFeld000000000
28172Kennzeichen für Jahres-MaximierungAlphaNumFeld3
29173Kennung ErhöhungssatzAlphaNumFeld
30174 - 178Erhöhungssatz § 8, III AHBNumFeld00000
31179 - 186letzte Erhöhung § 8,III AHBDatum00000000
32187 - 194BeginnDatum00000000
33195 - 202AusschlussDatum00000000
34203 - 210ÄnderungsdatumDatum04082004
35211 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0221.040 (SatzXml)

Zeile 104: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999991
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld1591
949 - 50Ordnungs-Nummer für WagniszusatzNumFeld01
1051SatznummerAlphaNumFeld1
1152 - 65Deckungssumme 1 in WährungseinheitenNumFeld00001000000000
1266 - 79Deckungssumme 2 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1380 - 93Deckungssumme 3 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
1494 - 107Deckungssumme 4 in WährungseinheitenNumFeld00000000000000
15108 - 114ReferenznummerAlphaNumFeld
16115 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0220.040 (SatzXml)

Zeile 105: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld040
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999991
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 48WagnisartAlphaNumFeld1591
949 - 50Ordnungs-Nummer für Wagnis-TeilNumFeld01
1051SatznummerAlphaNumFeld2
1152 - 101WagnistextAlphaNumFeldBauherren
12102 - 181WagnisbeschreibungAlphaNumFeld50354 Hürth Hopppelfaaa 21
13182 - 187Postleitzahl der RisikoanschriftAlphaNumFeld
14188 - 212RisikoortAlphaNumFeld
15213 - 242RisikostraßeAlphaNumFeld
16243 - 249ReferenznummerAlphaNumFeld
17250 - 256LeerstellenAlphaNumFeld

Satzart 0100 (SatzXml)

Zeile 106: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999990
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843AnredeschluesselAlphaNumFeld1
944 - 73Name 1AlphaNumFeldGillensvier
1074 - 103Name 2AlphaNumFeld
11104 - 133Name 3AlphaNumFeldHerbert
12134 - 153TitelAlphaNumFeld
13154 - 156LänderkennzeichenAlphaNumFeld
14157 - 162PostleitzahlAlphaNumFeld51145
15163 - 187OrtAlphaNumFeldKöln
16188 - 217StraßeAlphaNumFeldLympfensittich Str. 44
17218 - 225PostfachAlphaNumFeld
18226 - 233GeburtsdatumDatum12121979
19234 - 236StaatsangehörigkeitAlphaNumFeldD
20237 - 238AdresskennzeichenAlphaNumFeld01
21239 - 250Aktenzeichen des SicherungsgläubigersAlphaNumFeld
22251 - 252ZielgruppenschlüsselAlphaNumFeld99
23253Aufsichtsfreier Versicherungsnehmer (Großrisiken)AlphaNumFeld
24254postalisches KennzeichenAlphaNumFeld
25255GeschlechtAlphaNumFeld1
26256SatznummerNumFeld1

Zeile 107: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999990
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45KKK
960 - 76Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1077 - 106KundengruppeAlphaNumFeld
11107 - 118Kontonummer 1AlphaNumFeld
12119 - 126BankleitzahlAlphaNumFeld
13127 - 156AbweichenderKontoinhaberAlphaNumFeld
14157 - 158Kommunikationstyp 1AlphaNumFeld
15159 - 178Kommunikationsnummer 1AlphaNumFeld
16179 - 180Kommunikationstyp 2AlphaNumFeld
17181 - 200Kommunikationsnummer 2AlphaNumFeld
18201 - 202Kommunikationstyp 3AlphaNumFeld
19203 - 222Kommunikationsnummer 3AlphaNumFeld
20223 - 224Kommunikationstyp 4AlphaNumFeld
21225 - 244Kommunikationsnummer 4AlphaNumFeld
22245Zahlungsart /-wegAlphaNumFeld
23246FamilienstandAlphaNumFeld
24247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
25250 - 255Lfd. Personennummer im GeVoNumFeld
26256SatznummerNumFeld2

Zeile 108: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999990
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 44Kommunikationstyp 5AlphaNumFeld
945 - 104Kommunikationsnummer 5AlphaNumFeld
10105 - 106Kommunikationstyp 6AlphaNumFeld
11107 - 166Kommunikationsnummer 6AlphaNumFeld
12167 - 168Kommunikationstyp 7AlphaNumFeld
13169 - 228Kommunikationsnummer 7AlphaNumFeld
14229 - 230RechtsformAlphaNumFeld
15231 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
16256SatznummerNumFeld3

Satzart 0200 (SatzXml)

Zeile 109: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0200
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999990
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843InkassoartAlphaNumFeld2
944 - 51VertragsbeginnDatum01072004
1052 - 59VertragsablaufDatum01012005
1160 - 67HauptfälligkeitDatum01012005
1268ZahlungsweiseAlphaNumFeld1
1369VertragsstatusAlphaNumFeld1
1470 - 71AbgangsgrundAlphaNumFeld
1572 - 79AbgangsdatumDatum00000000
1680 - 89ÄnderungsgrundAlphaNumFeld00
1790 - 97ÄnderungsdatumDatum00000000
1898A, F, BAlphaNumFeld1
1999 - 103Anteil in %NumFeld00000
20104 - 112Auftrags-Nr. des VermittlersAlphaNumFeld
21113 - 115WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22116 - 127Gesamtbeitrag (Netto) in WährungseinheitenNumFeld000000110795
23128 - 157MehrzweckfeldAlphaNumFeld00000000
24158Kennzeichen Vers.-Steuer freiAlphaNumFeld0
25159 - 175Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45KKK
26176 - 192Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
27193Aufsichtsfreier VertragAlphaNumFeld
28194Aufteilung Versicherungsteuer gemäß EG-RichtlinienAlphaNumFeld
29195 - 196Restlaufzeit des VertragesNumFeld00
30197 - 200Laufzeitrabatt in %NumFeld0000
31201 - 208AntragsdatumDatum01072004
32209 - 225Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
33226Spezifikation der Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
34227 - 243OrdnungsbegriffAlphaNumFeld
35244 - 246Währung der Dokumente für VNAlphaNumFeldEUR
36247Erweiterungssatz vorhandenAlphaNumFeld1
37248Einzahlung / AusschüttungAlphaNumFeld
38249 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
39256SatznummerNumFeld1

Satzart 0210.050 (SatzXml)

Zeile 110: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0210
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999990
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 45WKZNumFeld112
946 - 49StärkeNumFeld0740
1050 - 64HerstellernameAlphaNumFeldVW
1165 - 89ModellnameAlphaNumFeld1J (GOLF IV 1.9 TDI SYNCR
1290 - 93Hersteller-Schlüssel-Nr.AlphaNumFeld0603
1394 - 96Typschlüssel-Nr.AlphaNumFeld055
1497 - 113FahrzeugidentifizierungsnummerAlphaNumFeld1212345621
15114 - 125Amtliches KennzeichenAlphaNumFeldK-WB 4444
16126 - 133ErstzulassungDatum01072004
17134 - 140Neupreis in WährungseinheitenNumFeld0000000
18141 - 146Mehrwert in WährungseinheitenNumFeld000000
19147Kennung für ABS-RabattAlphaNumFeld0
20148FlottenkennzeichenAlphaNumFeld0
21149 - 151WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22152 - 163Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000110795
23164SicherungsscheinAlphaNumFeld0
24165Sonderbedingungen / KlauselnAlphaNumFeld
25166SicherungseinrichtungAlphaNumFeld
26167 - 196Klartext SicherungseinrichtungAlphaNumFeld
27197 - 199Schlüssel SicherungseinrichtungAlphaNumFeld
28200 - 211Baustein-Gesamtbeitrag 1 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
29212 - 223Baustein-Gesamtbeitrag 2 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
30224 - 230ReferenznummerAlphaNumFeld
31231 - 234Lfd. NummerAlphaNumFeld
32235 - 251Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld
33252 - 255SaisonkennzeichenAlphaNumFeld
34256SatznummerNumFeld1

Satzart 0211.050 (SatzXml)

Zeile 111: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0211
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999990
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 54Neupreis in WährungseinheitenNumFeld000000000000
955 - 66Mehrwert in WährungseinheitenNumFeld000000000000
1067 - 73ReferenznummerAlphaNumFeld
1174 - 77Lfd. NummerAlphaNumFeld
1278 - 94Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld
1395 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
14256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0220.051 (SatzXml)

Zeile 112: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld051
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999990
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 50KH-BeginnDatum01072004
951 - 58KH-AusschlußDatum00000000
1059 - 66KH-ÄnderungsdatumDatum00000000
1167 - 70KH-TarifgruppeAlphaNumFeldR8
1271 - 72KH DeckungsartNumFeld16
1373 - 99KH-DeckungssummenNumFeld000000000000000000000000000
14100 - 101KH-RGJAlphaNumFeld05
15102 - 106KH-SF/S-KlasseAlphaNumFeld1/2
16107 - 109KH-BeitragssätzeNumFeld115
17110 - 117KH-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld00000000
18118 - 122KH-Zuschläge in %NumFeld00000
19123 - 127KH-Abschläge in %NumFeld00000
20128 - 133KH-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
21134 - 139KH-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
22140 - 142Flottenrabatt in %NumFeld000
23143 - 146Gültige AKBNumFeld0003
24147 - 150ProvisionNumFeld0000
25151 - 152KH-Schäden aus RückstufungNumFeld00
26153Kennzeichen für abweichende ProvisionAlphaNumFeld
27154 - 161Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Haftpflicht in WährungseinheitenNumFeld00000000
28162Schutzbrief /VerkehrsserviceAlphaNumFeld4
29163 - 169ReferenznummerAlphaNumFeld
30170 - 179Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für KHNumFeld0000000000
31180 - 182Tyklasse KHAlphaNumFeld16
32183 - 192TarifAlphaNumFeldTYPTARIF
33193 - 196Lfd. NummerAlphaNumFeld
34197 - 213Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
35214 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
36256SatznummerAlphaNumFeld

Satzart 0221.051 (SatzXml)

Zeile 113: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld051
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999990
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 84KH-Deckungssummen in WährungseinheitenNumFeld000050000000000000000000000000000000000000
985 - 96KH-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld000000086687
1097 - 108KH-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
11109 - 120KH-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
12121 - 132Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Haftpflicht in WährungseinheitenNumFeld000000000000
13133 - 144Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für KHNumFeld000000000000
14145 - 151ReferenznummerAlphaNumFeld
15152 - 155Lfd. NummerAlphaNumFeld
16156 - 172Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
17173 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
18256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0220.053 (SatzXml)

Zeile 114: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld053
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999990
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 50KFT-BeginnDatum01072004
951 - 58KFT-AusschlussDatum00000000
1059 - 66KFT-ÄnderungsdatumDatum00000000
1167 - 70KFT-TarifgruppeAlphaNumFeldR8
1271 - 72KFT-DeckungsartNumFeld79
1373 - 80KFT-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld00000000
1481 - 85KFT-Zuschläge in %NumFeld00000
1586 - 90KFT-Abschläge in %NumFeld00000
1691 - 96KFT-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
1797 - 102KFT-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
18103 - 105Flottenrabatt in %NumFeld000
19106 - 109Gültige AKBNumFeld0003
20110 - 113ProvisionNumFeld0000
21114 - 115Typklasse für KFTAlphaNumFeld22
22116 - 125Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für TeilkaskoNumFeld0000000000
23126Kennzeichen für abweichende ProvisionAlphaNumFeld
24127 - 134Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Fahrzeugteil in WährungseinheitenNumFeld00000000
25135 - 141ReferenznummerAlphaNumFeld
26142 - 151TarifAlphaNumFeld
27152 - 155Lfd. NummerAlphaNumFeld
28156 - 172Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
29173Schutzbrief / VerkehrsserviceAlphaNumFeld
30174GAP-DeckungAlphaNumFeld
31175 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
32256SatznummerAlphaNumFeld

Satzart 0221.053 (SatzXml)

Zeile 115: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld053
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999990
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 54KFT-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld000000017358
955 - 66KFT-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
1067 - 78KFT-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
1179 - 90Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für TeilkaskoNumFeld000000000000
1291 - 102Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Fahrzeugteil in WährungseinheitenNumFeld000000000000
13103 - 109ReferenznummerAlphaNumFeld
14110 - 113Lfd. NummerAlphaNumFeld
15114 - 130Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
16131 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
17256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0220.054 (SatzXml)

Zeile 116: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld054
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999990
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 50KU-BeginnDatum01072004
951 - 58KU-AusschlussDatum00000000
1059 - 66KU-ÄnderungsdatumDatum00000000
1167KU-Deckung (Risiko 1)AlphaNumFeld1
1268KU-Deckung (Risiko 2)AlphaNumFeld
1369 - 72Tod (Risiko 1)NumFeld0000
1473 - 76Invalidität (Risiko 1)NumFeld0000
1577 - 80Heilkosten (Risiko 1)NumFeld0000
1681 - 84Tagegeld (Risiko 1)NumFeld0000
1785 - 88Krankenhaustagegeld (Risiko 1)NumFeld0000
1889 - 91Anzahl der Plätze (Risiko 1)NumFeld000
1992 - 95Tod (Risiko 2)NumFeld0000
2096 - 99Invalidität (Risiko 2)NumFeld0000
21100 - 103Heilkosten (Risiko 2)NumFeld0000
22104 - 107Tagegeld (Risiko 2)NumFeld0000
23108 - 111Krankenhaustagegeld (Risiko 2)NumFeld0000
24112 - 114Anzahl der Plätze (Risiko 2)NumFeld000
25115 - 122KU-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld00000000
26123 - 127KU-Zuschläge in %NumFeld00000
27128 - 132KU-Abschläge in %NumFeld00000
28133 - 138KU-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
29139 - 144KU-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
30145 - 147Flottenrabatt in %NumFeld000
31148 - 151Gültige AKBNumFeld0003
32152 - 155ProvisionNumFeld0000
33156Kennzeichen für abweichende ProvisionAlphaNumFeld
34157 - 164Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Unfall in WährungseinheitenNumFeld00000000
35165Kennzeichen, ob das Krankenhaustagegeld mit oder ohne Einschluss Genesungsgeld ist (Risiko 1).AlphaNumFeld1
36166Kennzeichen, ob das Krankenhaustagegeld mit oder ohne Einschluss Genesungsgeld ist (Risiko 2).AlphaNumFeld
37167 - 173ReferenznummerAlphaNumFeld
38174 - 177Lfd. NummerAlphaNumFeld
39178 - 187TarifAlphaNumFeld
40188 - 204Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
41205 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
42256SatznummerNumFeld

Satzart 0221.054 (SatzXml)

Zeile 117: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld054
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999990
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 56Tod (Risiko 1)NumFeld00000001500000
957 - 70Invalidität (Risiko 1)NumFeld00000003000000
1071 - 84Heilkosten (Risiko 1)NumFeld00000000000000
1185 - 98Tagegeld (Risiko 1)NumFeld00000000000000
1299 - 112Krankenhaustagegeld (Risiko 1)NumFeld00000000004500
13113 - 126Tod (Risiko 2)NumFeld00000000000000
14127 - 140Invalidität (Risiko 2)NumFeld00000000000000
15141 - 154Heilkosten (Risiko 2)NumFeld00000000000000
16155 - 168Tagegeld (Risiko 2)NumFeld00000000000000
17169 - 182Krankenhaustagegeld (Risiko 2)NumFeld00000000000000
18183 - 194KU-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld000000006750
19195 - 206KU-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
20207 - 218KU-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
21219 - 225ReferenznummerAlphaNumFeld
22226 - 229Lfd. NummerAlphaNumFeld
23230 - 246Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
24247 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
25256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0100 (SatzXml)

Zeile 118: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999989
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843AnredeschluesselAlphaNumFeld1
944 - 73Name 1AlphaNumFeldGillensdrei
1074 - 103Name 2AlphaNumFeld
11104 - 133Name 3AlphaNumFeldHans
12134 - 153TitelAlphaNumFeld
13154 - 156LänderkennzeichenAlphaNumFeld
14157 - 162PostleitzahlAlphaNumFeld51145
15163 - 187OrtAlphaNumFeldKöln
16188 - 217StraßeAlphaNumFeldLympfensittich Str. 99
17218 - 225PostfachAlphaNumFeld
18226 - 233GeburtsdatumDatum07071977
19234 - 236StaatsangehörigkeitAlphaNumFeldD
20237 - 238AdresskennzeichenAlphaNumFeld01
21239 - 250Aktenzeichen des SicherungsgläubigersAlphaNumFeld
22251 - 252ZielgruppenschlüsselAlphaNumFeld99
23253Aufsichtsfreier Versicherungsnehmer (Großrisiken)AlphaNumFeld
24254postalisches KennzeichenAlphaNumFeld
25255GeschlechtAlphaNumFeld1
26256SatznummerNumFeld1

Zeile 119: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999989
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45HHH
960 - 76Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1077 - 106KundengruppeAlphaNumFeld
11107 - 118Kontonummer 1AlphaNumFeld
12119 - 126BankleitzahlAlphaNumFeld
13127 - 156AbweichenderKontoinhaberAlphaNumFeld
14157 - 158Kommunikationstyp 1AlphaNumFeld
15159 - 178Kommunikationsnummer 1AlphaNumFeld
16179 - 180Kommunikationstyp 2AlphaNumFeld
17181 - 200Kommunikationsnummer 2AlphaNumFeld
18201 - 202Kommunikationstyp 3AlphaNumFeld
19203 - 222Kommunikationsnummer 3AlphaNumFeld
20223 - 224Kommunikationstyp 4AlphaNumFeld
21225 - 244Kommunikationsnummer 4AlphaNumFeld
22245Zahlungsart /-wegAlphaNumFeld
23246FamilienstandAlphaNumFeld
24247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
25250 - 255Lfd. Personennummer im GeVoNumFeld
26256SatznummerNumFeld2

Zeile 120: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999989
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 44Kommunikationstyp 5AlphaNumFeld
945 - 104Kommunikationsnummer 5AlphaNumFeld
10105 - 106Kommunikationstyp 6AlphaNumFeld
11107 - 166Kommunikationsnummer 6AlphaNumFeld
12167 - 168Kommunikationstyp 7AlphaNumFeld
13169 - 228Kommunikationsnummer 7AlphaNumFeld
14229 - 230RechtsformAlphaNumFeld
15231 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
16256SatznummerNumFeld3

Satzart 0200 (SatzXml)

Zeile 121: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0200
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999989
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843InkassoartAlphaNumFeld2
944 - 51VertragsbeginnDatum01072004
1052 - 59VertragsablaufDatum01012005
1160 - 67HauptfälligkeitDatum01012005
1268ZahlungsweiseAlphaNumFeld8
1369VertragsstatusAlphaNumFeld1
1470 - 71AbgangsgrundAlphaNumFeld
1572 - 79AbgangsdatumDatum00000000
1680 - 89ÄnderungsgrundAlphaNumFeld00
1790 - 97ÄnderungsdatumDatum00000000
1898A, F, BAlphaNumFeld1
1999 - 103Anteil in %NumFeld00000
20104 - 112Auftrags-Nr. des VermittlersAlphaNumFeld
21113 - 115WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22116 - 127Gesamtbeitrag (Netto) in WährungseinheitenNumFeld000000020116
23128 - 157MehrzweckfeldAlphaNumFeld00000000
24158Kennzeichen Vers.-Steuer freiAlphaNumFeld0
25159 - 175Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45HHH
26176 - 192Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
27193Aufsichtsfreier VertragAlphaNumFeld
28194Aufteilung Versicherungsteuer gemäß EG-RichtlinienAlphaNumFeld
29195 - 196Restlaufzeit des VertragesNumFeld00
30197 - 200Laufzeitrabatt in %NumFeld0000
31201 - 208AntragsdatumDatum01072004
32209 - 225Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
33226Spezifikation der Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
34227 - 243OrdnungsbegriffAlphaNumFeld
35244 - 246Währung der Dokumente für VNAlphaNumFeldEUR
36247Erweiterungssatz vorhandenAlphaNumFeld1
37248Einzahlung / AusschüttungAlphaNumFeld
38249 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
39256SatznummerNumFeld1

Satzart 0210.050 (SatzXml)

Zeile 122: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0210
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999989
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 45WKZNumFeld202
946 - 49StärkeNumFeld0580
1050 - 64HerstellernameAlphaNumFeldMERCEDES
1165 - 89ModellnameAlphaNumFeld
1290 - 93Hersteller-Schlüssel-Nr.AlphaNumFeld9999
1394 - 96Typschlüssel-Nr.AlphaNumFeld000
1497 - 113FahrzeugidentifizierungsnummerAlphaNumFeld123456786
15114 - 125Amtliches KennzeichenAlphaNumFeldK-WB 3333
16126 - 133ErstzulassungDatum01072004
17134 - 140Neupreis in WährungseinheitenNumFeld0000000
18141 - 146Mehrwert in WährungseinheitenNumFeld000000
19147Kennung für ABS-RabattAlphaNumFeld0
20148FlottenkennzeichenAlphaNumFeld0
21149 - 151WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22152 - 163Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000020116
23164SicherungsscheinAlphaNumFeld0
24165Sonderbedingungen / KlauselnAlphaNumFeld
25166SicherungseinrichtungAlphaNumFeld
26167 - 196Klartext SicherungseinrichtungAlphaNumFeld
27197 - 199Schlüssel SicherungseinrichtungAlphaNumFeld
28200 - 211Baustein-Gesamtbeitrag 1 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
29212 - 223Baustein-Gesamtbeitrag 2 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
30224 - 230ReferenznummerAlphaNumFeld
31231 - 234Lfd. NummerAlphaNumFeld
32235 - 251Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld
33252 - 255SaisonkennzeichenAlphaNumFeld
34256SatznummerNumFeld1

Satzart 0211.050 (SatzXml)

Zeile 123: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0211
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999989
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 54Neupreis in WährungseinheitenNumFeld000000000000
955 - 66Mehrwert in WährungseinheitenNumFeld000000000000
1067 - 73ReferenznummerAlphaNumFeld
1174 - 77Lfd. NummerAlphaNumFeld
1278 - 94Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld
1395 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
14256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0220.051 (SatzXml)

Zeile 124: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld051
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999989
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 50KH-BeginnDatum01072004
951 - 58KH-AusschlußDatum00000000
1059 - 66KH-ÄnderungsdatumDatum00000000
1167 - 70KH-TarifgruppeAlphaNumFeld
1271 - 72KH DeckungsartNumFeld16
1373 - 99KH-DeckungssummenNumFeld000000000000000000000000000
14100 - 101KH-RGJAlphaNumFeld05
15102 - 106KH-SF/S-KlasseAlphaNumFeld0
16107 - 109KH-BeitragssätzeNumFeld100
17110 - 117KH-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld00000000
18118 - 122KH-Zuschläge in %NumFeld00000
19123 - 127KH-Abschläge in %NumFeld00000
20128 - 133KH-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
21134 - 139KH-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
22140 - 142Flottenrabatt in %NumFeld000
23143 - 146Gültige AKBNumFeld0003
24147 - 150ProvisionNumFeld0000
25151 - 152KH-Schäden aus RückstufungNumFeld00
26153Kennzeichen für abweichende ProvisionAlphaNumFeld
27154 - 161Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Haftpflicht in WährungseinheitenNumFeld00000000
28162Schutzbrief /VerkehrsserviceAlphaNumFeld7
29163 - 169ReferenznummerAlphaNumFeld
30170 - 179Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für KHNumFeld0000000000
31180 - 182Tyklasse KHAlphaNumFeld
32183 - 192TarifAlphaNumFeld
33193 - 196Lfd. NummerAlphaNumFeld
34197 - 213Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
35214 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
36256SatznummerAlphaNumFeld

Satzart 0221.051 (SatzXml)

Zeile 125: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld051
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999989
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 84KH-Deckungssummen in WährungseinheitenNumFeld000050000000000000000000000000000000000000
985 - 96KH-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld000000012530
1097 - 108KH-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
11109 - 120KH-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
12121 - 132Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Haftpflicht in WährungseinheitenNumFeld000000000000
13133 - 144Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für KHNumFeld000000000000
14145 - 151ReferenznummerAlphaNumFeld
15152 - 155Lfd. NummerAlphaNumFeld
16156 - 172Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
17173 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
18256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0220.052 (SatzXml)

Zeile 126: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld052
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999989
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 50KFV-BeginnDatum01072004
951 - 58KFV-AusschlussDatum00000000
1059 - 66KFV-ÄnderungsdatumDatum00000000
1167 - 70KFV-TarifgruppeAlphaNumFeld
1271 - 72KFV-DeckungsartNumFeld34
1373 - 74KFV-RGJAlphaNumFeld05
1475 - 79KFV-SF/S-KlasseAlphaNumFeld0
1580 - 82KFV-BeitragssatzNumFeld100
1683 - 90KFV-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld00000000
1791 - 95KFV-Zuschläge in %NumFeld00000
1896 - 100KFV-Abschläge in %NumFeld00000
19101 - 106KFV-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
20107 - 112KFV-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
21113 - 115Flottenrabatt in %NumFeld000
22116 - 119Gültige AKBNumFeld0003
23120 - 123ProvisionNumFeld0000
24124 - 125KFV-Schäden aus RückstufungNumFeld00
25126 - 127Typklasse für KFVAlphaNumFeld
26128 - 137Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für VollkaskoNumFeld0000000000
27138Kennzeichen für abweichende ProvisionAlphaNumFeld
28139 - 146Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Fahrzeugvoll in WährungseinheitenNumFeld00000000
29147 - 150Kasko-BeginnjahrNumFeld2004
30151 - 160Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für Teilkasko im Rahmen der VollkaskoNumFeld0000000000
31161 - 167ReferenznummerAlphaNumFeld
32168 - 177TarifAlphaNumFeld
33178 - 181Lfd. NummerAlphaNumFeld
34182 - 198Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
35199Schutzbrief / VerkehrsserviceAlphaNumFeld
36200GAP-DeckungAlphaNumFeld
37201 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
38256SatznummerAlphaNumFeld

Satzart 0221.052 (SatzXml)

Zeile 127: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld052
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999989
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 54KFV-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld000000007586
955 - 66KFV-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
1067 - 78KFV-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
1179 - 90Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für VollkaskoNumFeld000000000000
1291 - 102Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Fahrzeugvoll in WährungseinheitenNumFeld000000000000
13103 - 114Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für Teilkasko im Rahmen der VollkaskoNumFeld000000000000
14115 - 121ReferenznummerAlphaNumFeld
15122 - 125Lfd. NummerAlphaNumFeld
16126 - 142Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
17143 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
18256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0100 (SatzXml)

Zeile 128: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999988
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843AnredeschluesselAlphaNumFeld1
944 - 73Name 1AlphaNumFeldGillenszwei
1074 - 103Name 2AlphaNumFeld
11104 - 133Name 3AlphaNumFeldHerbert
12134 - 153TitelAlphaNumFeld
13154 - 156LänderkennzeichenAlphaNumFeld
14157 - 162PostleitzahlAlphaNumFeld51145
15163 - 187OrtAlphaNumFeldKöln
16188 - 217StraßeAlphaNumFeldLympfensittich Str. 88
17218 - 225PostfachAlphaNumFeld
18226 - 233GeburtsdatumDatum07071977
19234 - 236StaatsangehörigkeitAlphaNumFeldD
20237 - 238AdresskennzeichenAlphaNumFeld01
21239 - 250Aktenzeichen des SicherungsgläubigersAlphaNumFeld
22251 - 252ZielgruppenschlüsselAlphaNumFeld99
23253Aufsichtsfreier Versicherungsnehmer (Großrisiken)AlphaNumFeld
24254postalisches KennzeichenAlphaNumFeld
25255GeschlechtAlphaNumFeld1
26256SatznummerNumFeld1

Zeile 129: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999988
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45FFF
960 - 76Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1077 - 106KundengruppeAlphaNumFeld
11107 - 118Kontonummer 1AlphaNumFeld
12119 - 126BankleitzahlAlphaNumFeld
13127 - 156AbweichenderKontoinhaberAlphaNumFeld
14157 - 158Kommunikationstyp 1AlphaNumFeld
15159 - 178Kommunikationsnummer 1AlphaNumFeld
16179 - 180Kommunikationstyp 2AlphaNumFeld
17181 - 200Kommunikationsnummer 2AlphaNumFeld
18201 - 202Kommunikationstyp 3AlphaNumFeld
19203 - 222Kommunikationsnummer 3AlphaNumFeld
20223 - 224Kommunikationstyp 4AlphaNumFeld
21225 - 244Kommunikationsnummer 4AlphaNumFeld
22245Zahlungsart /-wegAlphaNumFeld
23246FamilienstandAlphaNumFeld
24247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
25250 - 255Lfd. Personennummer im GeVoNumFeld
26256SatznummerNumFeld2

Zeile 130: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999988
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 44Kommunikationstyp 5AlphaNumFeld
945 - 104Kommunikationsnummer 5AlphaNumFeld
10105 - 106Kommunikationstyp 6AlphaNumFeld50
11107 - 166Kommunikationsnummer 6AlphaNumFeldgillenszwei(a)example.com
12167 - 168Kommunikationstyp 7AlphaNumFeld
13169 - 228Kommunikationsnummer 7AlphaNumFeld
14229 - 230RechtsformAlphaNumFeld
15231 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
16256SatznummerNumFeld3

Satzart 0200 (SatzXml)

Zeile 131: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0200
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999988
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843InkassoartAlphaNumFeld2
944 - 51VertragsbeginnDatum01072004
1052 - 59VertragsablaufDatum01012005
1160 - 67HauptfälligkeitDatum01012005
1268ZahlungsweiseAlphaNumFeld2
1369VertragsstatusAlphaNumFeld1
1470 - 71AbgangsgrundAlphaNumFeld
1572 - 79AbgangsdatumDatum00000000
1680 - 89ÄnderungsgrundAlphaNumFeld00
1790 - 97ÄnderungsdatumDatum00000000
1898A, F, BAlphaNumFeld1
1999 - 103Anteil in %NumFeld00000
20104 - 112Auftrags-Nr. des VermittlersAlphaNumFeld
21113 - 115WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22116 - 127Gesamtbeitrag (Netto) in WährungseinheitenNumFeld000000018478
23128 - 157MehrzweckfeldAlphaNumFeld00000000
24158Kennzeichen Vers.-Steuer freiAlphaNumFeld0
25159 - 175Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45FFF
26176 - 192Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
27193Aufsichtsfreier VertragAlphaNumFeld
28194Aufteilung Versicherungsteuer gemäß EG-RichtlinienAlphaNumFeld
29195 - 196Restlaufzeit des VertragesNumFeld00
30197 - 200Laufzeitrabatt in %NumFeld0000
31201 - 208AntragsdatumDatum01072004
32209 - 225Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
33226Spezifikation der Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
34227 - 243OrdnungsbegriffAlphaNumFeld
35244 - 246Währung der Dokumente für VNAlphaNumFeldEUR
36247Erweiterungssatz vorhandenAlphaNumFeld1
37248Einzahlung / AusschüttungAlphaNumFeld
38249 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
39256SatznummerNumFeld1

Satzart 0210.050 (SatzXml)

Zeile 132: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0210
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999988
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 45WKZNumFeld003
946 - 49StärkeNumFeld0130
1050 - 64HerstellernameAlphaNumFeldBMW
1165 - 89ModellnameAlphaNumFeld
1290 - 93Hersteller-Schlüssel-Nr.AlphaNumFeld9999
1394 - 96Typschlüssel-Nr.AlphaNumFeld000
1497 - 113FahrzeugidentifizierungsnummerAlphaNumFeld123456789
15114 - 125Amtliches KennzeichenAlphaNumFeldK-WG 2222
16126 - 133ErstzulassungDatum01072004
17134 - 140Neupreis in WährungseinheitenNumFeld0000000
18141 - 146Mehrwert in WährungseinheitenNumFeld000000
19147Kennung für ABS-RabattAlphaNumFeld0
20148FlottenkennzeichenAlphaNumFeld0
21149 - 151WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22152 - 163Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000018478
23164SicherungsscheinAlphaNumFeld0
24165Sonderbedingungen / KlauselnAlphaNumFeld
25166SicherungseinrichtungAlphaNumFeld
26167 - 196Klartext SicherungseinrichtungAlphaNumFeld
27197 - 199Schlüssel SicherungseinrichtungAlphaNumFeld
28200 - 211Baustein-Gesamtbeitrag 1 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
29212 - 223Baustein-Gesamtbeitrag 2 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
30224 - 230ReferenznummerAlphaNumFeld
31231 - 234Lfd. NummerAlphaNumFeld
32235 - 251Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld
33252 - 255SaisonkennzeichenAlphaNumFeld
34256SatznummerNumFeld1

Satzart 0211.050 (SatzXml)

Zeile 133: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0211
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999988
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 54Neupreis in WährungseinheitenNumFeld000000000000
955 - 66Mehrwert in WährungseinheitenNumFeld000000000000
1067 - 73ReferenznummerAlphaNumFeld
1174 - 77Lfd. NummerAlphaNumFeld
1278 - 94Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld
1395 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
14256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0220.051 (SatzXml)

Zeile 134: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld051
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999988
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 50KH-BeginnDatum01072004
951 - 58KH-AusschlußDatum00000000
1059 - 66KH-ÄnderungsdatumDatum00000000
1167 - 70KH-TarifgruppeAlphaNumFeldR2
1271 - 72KH DeckungsartNumFeld16
1373 - 99KH-DeckungssummenNumFeld000000000000000000000000000
14100 - 101KH-RGJAlphaNumFeld05
15102 - 106KH-SF/S-KlasseAlphaNumFeld0
16107 - 109KH-BeitragssätzeNumFeld100
17110 - 117KH-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld00000000
18118 - 122KH-Zuschläge in %NumFeld00000
19123 - 127KH-Abschläge in %NumFeld00000
20128 - 133KH-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
21134 - 139KH-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
22140 - 142Flottenrabatt in %NumFeld000
23143 - 146Gültige AKBNumFeld0003
24147 - 150ProvisionNumFeld0000
25151 - 152KH-Schäden aus RückstufungNumFeld00
26153Kennzeichen für abweichende ProvisionAlphaNumFeld
27154 - 161Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Haftpflicht in WährungseinheitenNumFeld00000000
28162Schutzbrief /VerkehrsserviceAlphaNumFeld4
29163 - 169ReferenznummerAlphaNumFeld
30170 - 179Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für KHNumFeld0000000000
31180 - 182Tyklasse KHAlphaNumFeld
32183 - 192TarifAlphaNumFeld
33193 - 196Lfd. NummerAlphaNumFeld
34197 - 213Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
35214 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
36256SatznummerAlphaNumFeld

Satzart 0221.051 (SatzXml)

Zeile 135: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld051
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999988
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 84KH-Deckungssummen in WährungseinheitenNumFeld000050000000000000000000000000000000000000
985 - 96KH-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld000000004671
1097 - 108KH-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
11109 - 120KH-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
12121 - 132Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Haftpflicht in WährungseinheitenNumFeld000000000000
13133 - 144Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für KHNumFeld000000000000
14145 - 151ReferenznummerAlphaNumFeld
15152 - 155Lfd. NummerAlphaNumFeld
16156 - 172Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
17173 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
18256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0220.052 (SatzXml)

Zeile 136: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld052
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999988
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 50KFV-BeginnDatum01072004
951 - 58KFV-AusschlussDatum00000000
1059 - 66KFV-ÄnderungsdatumDatum00000000
1167 - 70KFV-TarifgruppeAlphaNumFeldR2
1271 - 72KFV-DeckungsartNumFeld34
1373 - 74KFV-RGJAlphaNumFeld04
1475 - 79KFV-SF/S-KlasseAlphaNumFeld0
1580 - 82KFV-BeitragssatzNumFeld100
1683 - 90KFV-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld00000000
1791 - 95KFV-Zuschläge in %NumFeld00000
1896 - 100KFV-Abschläge in %NumFeld00000
19101 - 106KFV-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
20107 - 112KFV-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
21113 - 115Flottenrabatt in %NumFeld000
22116 - 119Gültige AKBNumFeld0003
23120 - 123ProvisionNumFeld0000
24124 - 125KFV-Schäden aus RückstufungNumFeld00
25126 - 127Typklasse für KFVAlphaNumFeld
26128 - 137Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für VollkaskoNumFeld0000000000
27138Kennzeichen für abweichende ProvisionAlphaNumFeld
28139 - 146Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Fahrzeugvoll in WährungseinheitenNumFeld00000000
29147 - 150Kasko-BeginnjahrNumFeld2004
30151 - 160Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für Teilkasko im Rahmen der VollkaskoNumFeld0000000000
31161 - 167ReferenznummerAlphaNumFeld
32168 - 177TarifAlphaNumFeld
33178 - 181Lfd. NummerAlphaNumFeld
34182 - 198Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
35199Schutzbrief / VerkehrsserviceAlphaNumFeld
36200GAP-DeckungAlphaNumFeld
37201 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
38256SatznummerAlphaNumFeld

Satzart 0221.052 (SatzXml)

Zeile 137: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld052
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999988
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 54KFV-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld000000013807
955 - 66KFV-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
1067 - 78KFV-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
1179 - 90Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für VollkaskoNumFeld000000000000
1291 - 102Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Fahrzeugvoll in WährungseinheitenNumFeld000000000000
13103 - 114Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für Teilkasko im Rahmen der VollkaskoNumFeld000000000000
14115 - 121ReferenznummerAlphaNumFeld
15122 - 125Lfd. NummerAlphaNumFeld
16126 - 142Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
17143 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
18256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0100 (SatzXml)

Zeile 138: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999987
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843AnredeschluesselAlphaNumFeld1
944 - 73Name 1AlphaNumFeldGillenseins
1074 - 103Name 2AlphaNumFeld
11104 - 133Name 3AlphaNumFeldWolfgang
12134 - 153TitelAlphaNumFeld
13154 - 156LänderkennzeichenAlphaNumFeld
14157 - 162PostleitzahlAlphaNumFeld51145
15163 - 187OrtAlphaNumFeldKöln
16188 - 217StraßeAlphaNumFeldLympfensittich Str. 11
17218 - 225PostfachAlphaNumFeld
18226 - 233GeburtsdatumDatum07071977
19234 - 236StaatsangehörigkeitAlphaNumFeldD
20237 - 238AdresskennzeichenAlphaNumFeld01
21239 - 250Aktenzeichen des SicherungsgläubigersAlphaNumFeld
22251 - 252ZielgruppenschlüsselAlphaNumFeld99
23253Aufsichtsfreier Versicherungsnehmer (Großrisiken)AlphaNumFeld
24254postalisches KennzeichenAlphaNumFeld
25255GeschlechtAlphaNumFeld1
26256SatznummerNumFeld1

Zeile 139: Teildatensatz 2

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999987
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 59Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45EEE
960 - 76Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
1077 - 106KundengruppeAlphaNumFeld
11107 - 118Kontonummer 1AlphaNumFeld
12119 - 126BankleitzahlAlphaNumFeld
13127 - 156AbweichenderKontoinhaberAlphaNumFeld
14157 - 158Kommunikationstyp 1AlphaNumFeld
15159 - 178Kommunikationsnummer 1AlphaNumFeld
16179 - 180Kommunikationstyp 2AlphaNumFeld
17181 - 200Kommunikationsnummer 2AlphaNumFeld
18201 - 202Kommunikationstyp 3AlphaNumFeld
19203 - 222Kommunikationsnummer 3AlphaNumFeld
20223 - 224Kommunikationstyp 4AlphaNumFeld
21225 - 244Kommunikationsnummer 4AlphaNumFeld
22245Zahlungsart /-wegAlphaNumFeld
23246FamilienstandAlphaNumFeld
24247 - 249LeerstellenAlphaNumFeld
25250 - 255Lfd. Personennummer im GeVoNumFeld
26256SatznummerNumFeld2

Zeile 140: Teildatensatz 3

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999987
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 44Kommunikationstyp 5AlphaNumFeld
945 - 104Kommunikationsnummer 5AlphaNumFeld
10105 - 106Kommunikationstyp 6AlphaNumFeld50
11107 - 166Kommunikationsnummer 6AlphaNumFeldgillenseins(a)example.com
12167 - 168Kommunikationstyp 7AlphaNumFeld
13169 - 228Kommunikationsnummer 7AlphaNumFeld
14229 - 230RechtsformAlphaNumFeld
15231 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
16256SatznummerNumFeld3

Satzart 0200 (SatzXml)

Zeile 141: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0200
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999987
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843InkassoartAlphaNumFeld2
944 - 51VertragsbeginnDatum01072004
1052 - 59VertragsablaufDatum01012005
1160 - 67HauptfälligkeitDatum01012005
1268ZahlungsweiseAlphaNumFeld2
1369VertragsstatusAlphaNumFeld1
1470 - 71AbgangsgrundAlphaNumFeld
1572 - 79AbgangsdatumDatum00000000
1680 - 89ÄnderungsgrundAlphaNumFeld00
1790 - 97ÄnderungsdatumDatum00000000
1898A, F, BAlphaNumFeld1
1999 - 103Anteil in %NumFeld00000
20104 - 112Auftrags-Nr. des VermittlersAlphaNumFeld
21113 - 115WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22116 - 127Gesamtbeitrag (Netto) in WährungseinheitenNumFeld000000100871
23128 - 157MehrzweckfeldAlphaNumFeld00000000
24158Kennzeichen Vers.-Steuer freiAlphaNumFeld0
25159 - 175Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld W45EEE
26176 - 192Personen-/Kundennummer des VermittlersAlphaNumFeld
27193Aufsichtsfreier VertragAlphaNumFeld
28194Aufteilung Versicherungsteuer gemäß EG-RichtlinienAlphaNumFeld
29195 - 196Restlaufzeit des VertragesNumFeld00
30197 - 200Laufzeitrabatt in %NumFeld0000
31201 - 208AntragsdatumDatum02072004
32209 - 225Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
33226Spezifikation der Referenz-VersicherungsscheinnummerAlphaNumFeld
34227 - 243OrdnungsbegriffAlphaNumFeld
35244 - 246Währung der Dokumente für VNAlphaNumFeldEUR
36247Erweiterungssatz vorhandenAlphaNumFeld1
37248Einzahlung / AusschüttungAlphaNumFeld
38249 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
39256SatznummerNumFeld1

Satzart 0210.050 (SatzXml)

Zeile 142: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0210
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999987
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 45WKZNumFeld112
946 - 49StärkeNumFeld0550
1050 - 64HerstellernameAlphaNumFeldVW
1165 - 89ModellnameAlphaNumFeld1HX0 (GOLF)
1290 - 93Hersteller-Schlüssel-Nr.AlphaNumFeld0600
1394 - 96Typschlüssel-Nr.AlphaNumFeld777
1497 - 113FahrzeugidentifizierungsnummerAlphaNumFeld777654321
15114 - 125Amtliches KennzeichenAlphaNumFeldK-WG 1111
16126 - 133ErstzulassungDatum01072004
17134 - 140Neupreis in WährungseinheitenNumFeld0000000
18141 - 146Mehrwert in WährungseinheitenNumFeld000000
19147Kennung für ABS-RabattAlphaNumFeld0
20148FlottenkennzeichenAlphaNumFeld0
21149 - 151WaehrungsschluesselAlphaNumFeldEUR
22152 - 163Gesamtbeitrag in WährungseinheitenNumFeld000000100871
23164SicherungsscheinAlphaNumFeld0
24165Sonderbedingungen / KlauselnAlphaNumFeld
25166SicherungseinrichtungAlphaNumFeld
26167 - 196Klartext SicherungseinrichtungAlphaNumFeld
27197 - 199Schlüssel SicherungseinrichtungAlphaNumFeld
28200 - 211Baustein-Gesamtbeitrag 1 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
29212 - 223Baustein-Gesamtbeitrag 2 in WährungseinheitenNumFeld000000000000
30224 - 230ReferenznummerAlphaNumFeld
31231 - 234Lfd. NummerAlphaNumFeld
32235 - 251Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld
33252 - 255SaisonkennzeichenAlphaNumFeld
34256SatznummerNumFeld1

Satzart 0211.050 (SatzXml)

Zeile 143: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0211
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld050
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999987
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 54Neupreis in WährungseinheitenNumFeld000000000000
955 - 66Mehrwert in WährungseinheitenNumFeld000000000000
1067 - 73ReferenznummerAlphaNumFeld
1174 - 77Lfd. NummerAlphaNumFeld
1278 - 94Personen-/Kundennummer des VersicherersAlphaNumFeld
1395 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
14256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0220.051 (SatzXml)

Zeile 144: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld051
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999987
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 50KH-BeginnDatum01072004
951 - 58KH-AusschlußDatum00000000
1059 - 66KH-ÄnderungsdatumDatum00000000
1167 - 70KH-TarifgruppeAlphaNumFeldR8
1271 - 72KH DeckungsartNumFeld16
1373 - 99KH-DeckungssummenNumFeld000000000000000000000000000
14100 - 101KH-RGJAlphaNumFeld05
15102 - 106KH-SF/S-KlasseAlphaNumFeld1/2
16107 - 109KH-BeitragssätzeNumFeld115
17110 - 117KH-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld00000000
18118 - 122KH-Zuschläge in %NumFeld00000
19123 - 127KH-Abschläge in %NumFeld00000
20128 - 133KH-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
21134 - 139KH-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
22140 - 142Flottenrabatt in %NumFeld000
23143 - 146Gültige AKBNumFeld0003
24147 - 150ProvisionNumFeld0000
25151 - 152KH-Schäden aus RückstufungNumFeld00
26153Kennzeichen für abweichende ProvisionAlphaNumFeld
27154 - 161Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Haftpflicht in WährungseinheitenNumFeld00000000
28162Schutzbrief /VerkehrsserviceAlphaNumFeld4
29163 - 169ReferenznummerAlphaNumFeld
30170 - 179Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für KHNumFeld0000000000
31180 - 182Tyklasse KHAlphaNumFeld17
32183 - 192TarifAlphaNumFeldTYPTARIF
33193 - 196Lfd. NummerAlphaNumFeld
34197 - 213Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
35214 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
36256SatznummerAlphaNumFeld

Satzart 0221.051 (SatzXml)

Zeile 145: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld051
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999987
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 84KH-Deckungssummen in WährungseinheitenNumFeld000050000000000000000000000000000000000000
985 - 96KH-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld000000045494
1097 - 108KH-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
11109 - 120KH-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
12121 - 132Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Haftpflicht in WährungseinheitenNumFeld000000000000
13133 - 144Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für KHNumFeld000000000000
14145 - 151ReferenznummerAlphaNumFeld
15152 - 155Lfd. NummerAlphaNumFeld
16156 - 172Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
17173 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
18256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0220.052 (SatzXml)

Zeile 146: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld052
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999987
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 50KFV-BeginnDatum01072004
951 - 58KFV-AusschlussDatum00000000
1059 - 66KFV-ÄnderungsdatumDatum00000000
1167 - 70KFV-TarifgruppeAlphaNumFeldR6
1271 - 72KFV-DeckungsartNumFeld21
1373 - 74KFV-RGJAlphaNumFeld04
1475 - 79KFV-SF/S-KlasseAlphaNumFeld1/2
1580 - 82KFV-BeitragssatzNumFeld115
1683 - 90KFV-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld00000000
1791 - 95KFV-Zuschläge in %NumFeld00000
1896 - 100KFV-Abschläge in %NumFeld00000
19101 - 106KFV-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
20107 - 112KFV-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
21113 - 115Flottenrabatt in %NumFeld000
22116 - 119Gültige AKBNumFeld0003
23120 - 123ProvisionNumFeld0000
24124 - 125KFV-Schäden aus RückstufungNumFeld00
25126 - 127Typklasse für KFVAlphaNumFeld15
26128 - 137Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für VollkaskoNumFeld0000000000
27138Kennzeichen für abweichende ProvisionAlphaNumFeld
28139 - 146Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Fahrzeugvoll in WährungseinheitenNumFeld00000000
29147 - 150Kasko-BeginnjahrNumFeld2004
30151 - 160Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für Teilkasko im Rahmen der VollkaskoNumFeld0000000000
31161 - 167ReferenznummerAlphaNumFeld
32168 - 177TarifAlphaNumFeld
33178 - 181Lfd. NummerAlphaNumFeld
34182 - 198Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
35199Schutzbrief / VerkehrsserviceAlphaNumFeld
36200GAP-DeckungAlphaNumFeld
37201 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
38256SatznummerAlphaNumFeld

Satzart 0221.052 (SatzXml)

Zeile 147: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld052
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999987
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 54KFV-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld000000054295
955 - 66KFV-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
1067 - 78KFV-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
1179 - 90Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für VollkaskoNumFeld000000000000
1291 - 102Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Fahrzeugvoll in WährungseinheitenNumFeld000000000000
13103 - 114Frei vereinbarte Selbstbeteiligung in Währungseinheiten für Teilkasko im Rahmen der VollkaskoNumFeld000000000000
14115 - 121ReferenznummerAlphaNumFeld
15122 - 125Lfd. NummerAlphaNumFeld
16126 - 142Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
17143 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
18256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0220.054 (SatzXml)

Zeile 148: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0220
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld054
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999987
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 50KU-BeginnDatum01072004
951 - 58KU-AusschlussDatum00000000
1059 - 66KU-ÄnderungsdatumDatum00000000
1167KU-Deckung (Risiko 1)AlphaNumFeld1
1268KU-Deckung (Risiko 2)AlphaNumFeld
1369 - 72Tod (Risiko 1)NumFeld0000
1473 - 76Invalidität (Risiko 1)NumFeld0000
1577 - 80Heilkosten (Risiko 1)NumFeld0000
1681 - 84Tagegeld (Risiko 1)NumFeld0000
1785 - 88Krankenhaustagegeld (Risiko 1)NumFeld0000
1889 - 91Anzahl der Plätze (Risiko 1)NumFeld000
1992 - 95Tod (Risiko 2)NumFeld0000
2096 - 99Invalidität (Risiko 2)NumFeld0000
21100 - 103Heilkosten (Risiko 2)NumFeld0000
22104 - 107Tagegeld (Risiko 2)NumFeld0000
23108 - 111Krankenhaustagegeld (Risiko 2)NumFeld0000
24112 - 114Anzahl der Plätze (Risiko 2)NumFeld000
25115 - 122KU-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld00000000
26123 - 127KU-Zuschläge in %NumFeld00000
27128 - 132KU-Abschläge in %NumFeld00000
28133 - 138KU-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
29139 - 144KU-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000
30145 - 147Flottenrabatt in %NumFeld000
31148 - 151Gültige AKBNumFeld0003
32152 - 155ProvisionNumFeld0000
33156Kennzeichen für abweichende ProvisionAlphaNumFeld
34157 - 164Tarifbeitrag 100 % für Kraftfahrt-Unfall in WährungseinheitenNumFeld00000000
35165Kennzeichen, ob das Krankenhaustagegeld mit oder ohne Einschluss Genesungsgeld ist (Risiko 1).AlphaNumFeld
36166Kennzeichen, ob das Krankenhaustagegeld mit oder ohne Einschluss Genesungsgeld ist (Risiko 2).AlphaNumFeld
37167 - 173ReferenznummerAlphaNumFeld
38174 - 177Lfd. NummerAlphaNumFeld
39178 - 187TarifAlphaNumFeld
40188 - 204Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
41205 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
42256SatznummerNumFeld

Satzart 0221.054 (SatzXml)

Zeile 149: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0221
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld
411 - 13SparteNumFeld054
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999987
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843 - 56Tod (Risiko 1)NumFeld00000001000000
957 - 70Invalidität (Risiko 1)NumFeld00000002000000
1071 - 84Heilkosten (Risiko 1)NumFeld00000000000000
1185 - 98Tagegeld (Risiko 1)NumFeld00000000000000
1299 - 112Krankenhaustagegeld (Risiko 1)NumFeld00000000000000
13113 - 126Tod (Risiko 2)NumFeld00000000000000
14127 - 140Invalidität (Risiko 2)NumFeld00000000000000
15141 - 154Heilkosten (Risiko 2)NumFeld00000000000000
16155 - 168Tagegeld (Risiko 2)NumFeld00000000000000
17169 - 182Krankenhaustagegeld (Risiko 2)NumFeld00000000000000
18183 - 194KU-Beitrag in WährungseinheitenNumFeld000000001082
19195 - 206KU-Zuschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
20207 - 218KU-Abschläge in WährungseinheitenNumFeld000000000000
21219 - 225ReferenznummerAlphaNumFeld
22226 - 229Lfd. NummerAlphaNumFeld
23230 - 246Personennummer / lfd. NummerAlphaNumFeld
24247 - 255LeerstellenAlphaNumFeld
25256SatznummerAlphaNumFeld1

Satzart 0100 (SatzXml)

Zeile 150: Teildatensatz 1

NrByteBezeichnerDatentypInhalt
11 - 4SatzartNumFeld0100
25 - 9VU-NummerAlphaNumFeld9999
310BündelungskennzeichenAlphaNumFeld1
411 - 13SparteNumFeld000
514 - 30Versicherungsschein-NummerAlphaNumFeld 59999999986
631 - 32FolgenummerNumFeld01
733 - 42Geschäftsstelle / VermittlerAlphaNumFeld9999009999
843AnredeschluesselAlphaNumFeld1
944 - 73Name 1AlphaNumFeldAuszeilerbx
1074 - 103Name 2AlphaNumFeld
11104 - 133Name 3AlphaNumFeldAnton
12134 - 153TitelAlphaNumFeld
13154 - 156LänderkennzeichenAlphaNumFeldD
14157 - 162PostleitzahlAlphaNumFeld21073
15163 - 187OrtAlphaNumFeldHamburg
16188 - 217StraßeAlphaNumFeldSalb 77
17218 - 225PostfachAlphaNumFeld
18226 - 233GeburtsdatumDatum07071977
19234 - 236StaatsangehörigkeitAlphaNumFeldD
20237 - 238AdresskennzeichenAlphaNumFeld01
21239 - 250Aktenzeichen des Sicheru